ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                              ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ       Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31(3ος όροφος)   
Τ.Κ  72200    Πληροφορίες: Εμμανουήλ Χριστάκης                             
Τηλ.: 2842340366 (εσωτ. 366)                                             
E-mail: exri35@otenet.gr.
Κουτσουνάρι :   5/2/2021
Αρ. Πρωτ. :       10  
ΠΡΟΣ: κ κ. Γιακουμάκη Κωνσταντίνο Μανωλάκη ΓεώργιοΣακαδάκη Γεωργία Σκουλούδη Γεώργιο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

 Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020) και της

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

 δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση    στις 11 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στο Κοινοτικό Κατάστημα Κουτσουναρίου, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

  1.  Στελέχωση και λειτουργία του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΚΑΕ) ως αναγκαία προϋπόθεση αστυνόμευσης και ανάπτυξης της υπαίθρου.
  2. Εξέταση αίτησης ΟΤΕ για μεταφορά της κεραίας σταθερής τηλεφωνίας σε άλλο σημείο του δημοτικού σχολείου Αγίου Ιωάννου
  3. Αίτημα περίφραξης του υπολοίπου τμήματος του δημοτικού οικοπέδου, βορείως της Παιδικής Χαράς στον οικισμό των Φερμών
  4. Εξέταση αίτησης κ Δέσποινας Αρώνη για αγορά έτοιμου κατασκευασμένου τάφου στο κοιμητήριο Αγίου Ιωάννου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3   των μελών του συλλογικού οργάνου.
  2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.  Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
  3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
  4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 20.00 

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

  1.  Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία του Συμβουλίου, προς το email  της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου (echristakis@0448.syzefxis.gov.gr)  ή στο email του Προέδρου (manoskydonakis@gmail.com)
  2. Με  γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στη Γραμματεία του Συμβουλίου, προς το κινητό της Προέδρου του ΔΣ (τηλ.6984740129)

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του Κορωναϊού COVID-19.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Εσωτ. διανομή:    1. Γραφείο κ. Δημάρχου

                                 2. Γραφείο Τύπου

                                 3. Γραφείο Προγραμματισμού    

                                 4. κ Γενική Γραμματέα                                                                                                                                      

     Ο Πρόεδρος

  Εμμανουήλ Κυδωνάκης

Κοιν.: κ. Δήμαρχο

          κ.κ. Αντιδημάρχους

          κ. Γενική Γραμματέα