Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης

Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης απαιτείται:

  1. αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. αστυνομική ταυτότητα