Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας

ΈτοςΗμερομηνίαΠροβολήWeb ανάρτηση
2020

01.01.2020 – 30.06.2020

ΑΔΑ:Ω6ΠΡΩΡ8-ΘΑΒ

10.07.2020

2020

01.01.2020 – 31.05.2020

ΑΔΑ:Ψ5ΥΚΩΡ8-ΤΣ4

12.06.2020

2020

01.01.2020 – 30.04.2020

ΑΔΑ:6ΣΦΩΩΡ8-ΦΓ5

12.05.2020

2020

01.01.2020 – 31.03.2020

ΑΔΑ:ΨΛΨΕΩΡ8-1Σ8

07.04.2020

2020

01.01.2020 – 29.02.2020

ΑΔΑ:ΩΦΙΘΩΡ8-ΦΕΥ

10.03.2020

2020

01.01.2020 – 31.01.2020

ΑΔΑ:6ΖΓ8ΩΡ8-ΗΗΦ

19.02.2020

2019

01.01.2019 – 31.12.2019

ΑΔΑ:6Ο4ΦΩΡ8-ΒΡΣ

16.01.2020

2019

01.11.2019 – 30.11.2019

ΑΔΑ:638ΘΩΡ8-ΥΑΤ

11.12.2019

201901.01.2019 – 31.10.2019
ΑΔΑ:ΩΟΛΟΩΡ8-ΣΩΛ

12.11.2019

201901.01.2019 – 30.09.2019
ΑΔΑ:9Ψ14ΩΡ8-ΘΔΩ

12.11.2019

201901.01.2019 – 31.08.2019
ΑΔΑ:6ΦΒ6ΩΡ8-ΦΔΩ

12.11.2019

201901.01.2019 – 31.07.2019
ΑΔΑ:ΩΩ8ΙΩΡ8-Η5Δ

12.11.2019

201901.01.2019 – 30.06.2019
ΑΔΑ:7ΧΡΔΩΡ8-ΤΓ1

12.11.2019

201901.01.2019 – 31.05.2019
ΑΔΑ:ΩΙΠΒΩΡ8-ΝΗΛ

12.11.2019

201901.01.2019 – 30.04.2019
ΑΔΑ:ΩΗΩΡΩΡ8-Μ2Ο

12.11.2019

201901.01.2019 – 31.03.2019
ΑΔΑ:6Α48ΩΡ8-Φ1Ε

12.11.2019

201901.01.2019 – 28.02.2019
ΑΔΑ:ΩΛ2ΓΩΡ8-ΥΑ1

12.11.2019

201901.01.2019 – 31.01.2019
ΑΔΑ:6ΑΒΗΩΡ8-Θ2Ο

12.11.2019