Παρουσίαση των πέντε (5) Αντιδημάρχων του Δήμου Ιεράπετρας, διεύθυνση γραφείου, στοιχεία επικοινωνίας, οι αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί κλπ.

Για τις ώρες που δέχονται οι Αντιδήμαρχοι τους πολίτες στο Γραφείο τους δείτε και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

xatzhmarkakh-xrysa-antidimarxos-ierapetras

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα του Κωνσταντίνου
Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ
Γραφείο : 3ος όροφος, κτίριο Μελίνα Μερκούρη (Νέο Δημαρχείο)
Τηλ.: 28423 40312 – Εσωτ. 312
Fax : 28420 23999
chrisachatzimarkaki@hotmail.com
Οικονομολόγος

Λουτσέτης Εμμανουήλ του Ανδρέα

Λουτσέτης Εμμανουήλ του Ανδρέα
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Γραφείο : 3ος όροφος, κτίριο Μελίνα Μερκούρη (Νέο Δημαρχείο)
Τηλ.: 28423 40320 – Εσωτ. 320
Fax : 28420 26110
em.loutsetis@ierapetra.gov.gr
Πολιτικός Μηχανικός

Eποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, τον συντονισμό της καλής λειτουργίας και τον έλεγχο των Τμημάτων των Δ/νσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων, των θεμάτων αθλητισμού, του Γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του Τμήματος Καταναλωτών της Δ/νσης Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης, της διαχείρισης των Κοιμητηρίων, καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο των Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

skyvaloy-royseliotaki-maria

Ρουμελιωτάκη Μαρία
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο : Τέως κτίριο ΔΕΥΑΙ (Αναγνωστάκη & Γλυνού γωνία)
Τηλ.:28423 40408
Fax:28420 27083
mairi.roumeliotaki@gmail.com

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, εκτός της Διαχείρισης Κοιμητηρίων, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

mastorakis-petros

Μαστοράκης Πέτρος του Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης 
Γραφείο:
Τηλ.:28423 40377
Fax :
pmastier@gmail.com
Γεωπόνος

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας του Τμήματος Μελέτης Κατασκευής Συντήρησης και Λειτουργίας Έργων Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης της Δ/νσης Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

vrigionakis-emmaoyilΒρυγιωνάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού και της Τοπικής  Κοινότητας Αγίου Ιωάννη
Γραφείο: στην υπηρεσία της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού & στο Δημαρχείο Ιεράπετρας
Τηλ.:  28423 40385
Fax : 2843051850
Vrigionakis@hotmail.gr
Επιχειρηματίας Αγρότης

Με αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες εκεί, την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την τέλεση πολιτικών γάμων.

Επίσης για τις Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε Μακρύ Γιαλού και Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου  Δ.Ε Ιεράπετρας με αρμοδιότητες α) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, β) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους. γ) τη συνεργασία με τους προέδρους  και  εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. δ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε διάφορα θέματα του Δήμου, ε)  την  εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Τοπικών Κοινοτήτων. στ) Την ευθύνη λειτουργίας  στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε Μακρύ Γιαλού και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου της Δ.Ε Ιεράπετρας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων, της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, της συντήρησης αγροτικής οδοποιίας.

Προσθήκη 03.02.2015: Θέματα που αφορούν τα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και Διαφάνειας.

Οι αντιδήμαρχοι :

    • Συνυπογράφουν μετά των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων που εποπτεύουν, όλα τα έγγραφα, αποφάσεις που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων (πλην χρηματικών ενταλμάτων).
    • Είναι αρμόδιοι να εισηγούνται για την αναγκαιότητα της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που εποπτεύουν και να συντάσσουν τη σχετική μελέτη.
    • Είναι αρμόδιοι για τις εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους
    • Συνυπογράφουν για τη χορήγηση κανονικών αδειών του προσωπικού που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους
    • Εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας των δημοτών, να θεωρούν ακριβή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο και το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων. Να υπογράφουν εισηγήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος, αναπληρώνεται με την παραπάνω σειρά από τους Αντιδημάρχους.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο Δήμαρχος.