Παρουσίαση των πέντε (5) Αντιδημάρχων του Δήμου Ιεράπετρας, διεύθυνση γραφείου, στοιχεία επικοινωνίας, οι αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί κλπ.

Για τις ώρες που δέχονται οι Αντιδήμαρχοι τους πολίτες στο Γραφείο τους δείτε και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

xatzhmarkakh-xrysa-antidimarxos-ierapetras

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα του Κωνσταντίνου
Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ
Γραφείο : 3ος όροφος, κτίριο Μελίνα Μερκούρη (Νέο Δημαρχείο)
Τηλ.: 28423 40312 – Εσωτ. 312
Fax : 28420 23999
chrisachatzimarkaki@hotmail.com
Οικονομολόγος

Λουτσέτης Εμμανουήλ του Ανδρέα

Λουτσέτης Εμμανουήλ του Ανδρέα
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Γραφείο : 3ος όροφος, κτίριο Μελίνα Μερκούρη (Νέο Δημαρχείο)
Τηλ.: 28423 40320 – Εσωτ. 320
Fax : 28420 26110
em.loutsetis@ierapetra.gov.gr
Πολιτικός Μηχανικός

– Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο των Τμημάτων των Δ/νσεων του Δήμου ( Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών) καθώς και των Τμημάτων ( Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας-Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού- Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ( πλην της αρμοδιότητας που αφορά σε Αγροτική Παραγωγή (Γεωργία-Κτηνοτροφία Αλιεία), οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
– Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο των Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Κορνάρος Χαράλαμπος του Νικολάου
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
Γραφείο : Εγκαταστάσεις Βιολογικού
Τηλ.: 2842340377
Fax 2842025796
x.kornaros@ierapetra.gov.gr
Γεωπόνος
Πανταζής Αργύριος του Θεοδοσίου Πανταζής Αργύριος του Θεοδοσίου
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος
Γραφείο : Υπηρεσία Καθαριότητας
(κτίριο τέως ΔΕΥΑΙ – Οδός Αναγνωστάκη & Γλυνού (γωνία))
Τηλ.: 2842090003
Fax : 2842090002
ar.pantazis@ierapetra.gov.gr
Επιχειρηματίας Αγρότης
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο της Δ/νσης Υδρευσης Αρδευσης- Αποχέτευσης του Δήμου οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο των Τμημάτων της της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας και υπεύθυνο της Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Παπαδοπετράκης Αντρέας του Γεωργίου

Παπαδοπετράκης Αντρέας του Γεωργίου
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, Τοπικών Κοινοτήτων & Αγροτικών
Γραφείο: στην υπηρεσία της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού & στο Δημαρχείο Ιεράπετρας
Τηλ.:  28423 40385
Fax : 2843051850
an.papadopetrakis@ierapetra.gov.gr
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών
– Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του ανωτέρω Γραφείου.
– ΕΛΓΑ

β) κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, και Τοπικών Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας και μεταβιβάζει σ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

γ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα

2. Τοπικές Κοινότητες Δήμου Ιεράπετρας

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχος.

α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται .

β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους.

γ) Συνεργάζεται με τους προέδρους και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

δ) Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε διάφορα θέματα του Δήμου .

ε) Έχει εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ιεράπετρας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων,

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων,

– της συντήρησης αγροτικής οδοποιίας.

Προσθήκη 03.02.2015: Θέματα που αφορούν τα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και Διαφάνειας.

Οι αντιδήμαρχοι :

    • Συνυπογράφουν μετά των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων που εποπτεύουν, όλα τα έγγραφα, αποφάσεις που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων (πλην χρηματικών ενταλμάτων).
    • Είναι αρμόδιοι να εισηγούνται για την αναγκαιότητα της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που εποπτεύουν και να συντάσσουν τη σχετική μελέτη.
    • Είναι αρμόδιοι για τις εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους
    • Συνυπογράφουν για τη χορήγηση κανονικών αδειών του προσωπικού που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους
    • Εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας των δημοτών, να θεωρούν ακριβή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο και το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων. Να υπογράφουν εισηγήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος, αναπληρώνεται με την παραπάνω σειρά από τους Αντιδημάρχους.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο Δήμαρχος.