ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Ιεράπετρα, 10-9-2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.13638
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                             Αριθμ.Αποφ.1941
Ταχ.Δ/νση :Δημοκρατίας 31
Τ.Κ.72200
Πληροφορίες:Α.Περάκη
Τηλέφωνο: 2842340360
mail.:aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ:«Ορισμός υπαλλήλων για την τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

    Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ.1 εδαφ. δ,75 του Ν.  3852/2010    (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων  97 και 88 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (ΦΕΚ 114/Α΄) «   Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
  3. Τις διατάξεις των άρθρων  35 και 72 του Ν.3584/2007  (ΦΕΚ 143/Α΄) « Κύρωση του  Κώδικα Κατάστασης  Δημοτικών και Κοινοτικών  Υπαλλήλων».
  4. Τις αριθμ.23.2019 και 24/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποίες ανακηρύχθηκαν οι  επιτυχόντες και επιλαχόντες των Δημοτικών και Κοινοτικών αντίστοιχα εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας.
  5. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ.237/9-2-2016 ΦΕΚ Τεύχος Β όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ.838/30-3-2016 ΦΕΚ Τεύχος Β΄ και 687/28-2-2019 ΦΕΚ Τεύχος Β΄.
  6. Την αριθμ.700/10-4-2019 απόφαση Δημάρχου που αφορά τοποθέτηση προσωπικού στις Δ/νσεις και στα Τμήματα του Δήμου
  7. Το γεγονός ότι είναι ανάγκη  να οριστεί γραμματέας  για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε: α) για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, τις υπαλλήλους του Δήμου μας: Δαγαλάκη Σοφία του Ζαχαρία, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Κατηγορίας- Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών  και Προεστάκη Ελισάβετ του Εμμανουήλ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικών (Κοινωνιολόγων)

 β) για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την υπάλληλο του Δήμου μας Μαριδάκη Αρετή του Μιχαήλ, με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών , με αναπληρωτή τον υπάλληλο του Δήμου μας Χριστάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ Διοικητικού.,

γ) για την τήρηση των πρακτικών των συνεδρίασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπάλληλο του Δήμου μας Μαριδάκη Αρετή του Μιχαήλ, με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών , με αναπληρωτή τον  υπάλληλο του Δήμου μας Χριστάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ Διοικητικού

Εξουσιοδοτούμε να θεωρούν την ακρίβεια των αντιγράφων  των Αποφάσεων από το Αρχείο του Δημοτικού Συμβουλίου και της

Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής και να υπογράφουν τα σχετικά διαβιβαστικά των παραπάνω αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης