ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                                                              Ιεράπετρα 15.5.2019

 

 

Δελτίο Τύπου

Σύμφωνα  με τη με αριθμό 1 Αγρονομική Διάταξη με θέμα «Ασφάλεια και Προστασία του Αγροτικού Περ/ντος και πρόληψη αγροτικών αδικημάτων» (ΦΕΚ 1691/τ.Β/ 22-8-2008) ενημερώνουμε τους δημότες για την υποχρέωσή τους να προβούν σε κοπή  όλων των προεξεχόντων προς οδούς κοινής χρήσης  κλαδιών  των δέντρων τους , θάμνων κ.λ.π. και απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  η  ελεύθερη πρόσβαση των πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων επέμβασης σε περίπτωση ανάγκης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης συνεργείο του Δήμου και της Δ/νσης Δασών θα προβαίνει όπου απαιτείται στην κοπή τους χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Επίσης και σύμφωνα με την ίδια διάταξη απαγορεύεται ρητά η απόρριψη στους δρόμους, στα παρακείμενα ρυάκια, στους ποταμούς, στα  χαντάκια  των συσκευασιών των  φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων, και άλλων αντικειμένων (πέτρες, χώματα, ξύλα, μπάζα).

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
Μαρία Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου