ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
με προεκτιμώμενη αμοιβή 59.669,82€ (με απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α.)
(CPV: 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών Μελετών»)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.669,82 (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 20.827,80 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 2. 4.384,80 € για μελέτη κατηγορίας (27)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
 3. 5.481,00 € για μελέτη κατηγορίας (9) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
 4. 4.750,20 € για μελέτη κατηγορίας (3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 5. 10.962,00 € για μελέτη κατηγορίας (20) ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ και
 6. 5.481,00 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
  Και 7.783,02 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan) με κύρια στάδια την αποτύπωση – ανάλυση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, τις προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης, τις προτάσεις και το πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος, πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγηση της παροχής των υπηρεσιών νερού ύδρευσης και προκαταρκτική μελέτη Ασφάλειας Νερού.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας www.ierapetra.gov.gr.
Πληροφορίες δίνονται στον Δήμο Ιεράπετρας(τηλ.: 28423-40321/40323) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 28410-26110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γ.Βαρδάκης Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/3/2021 ημέρα Παρασκευή παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18/3/2021.
Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (με τις επικαιροποιήσεις του Ν.4605/2019), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 και της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια της αναλυτικής διακήρυξης.
Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-3-2021, ημέρα Τρίτη στις 10:00π.μ, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-3-2021 ημέρα Παρασκευή στις 10:00π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση
των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
μελετών.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1 στην κατηγορία μελέτης 13,
2 στην κατηγορία μελέτης 27,
3.στην κατηγορία μελέτης 9,
4.στην κατηγορία μελέτης 3,
5.στην κατηγορία μελέτης 16.,
6.στην κατηγορία μελέτης 20.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 • Για τη κατηγορία μελέτης (13) Υδραυλικών έργων, 1 στέλεχος τουλάχιστον 12 ετούς εμπειρίας
 • Για την κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντική μελέτη, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας
 • Για την κατηγορία μελέτης (9) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας
 • Για την κατηγορία μελέτης (3) Οικονομική μελέτη, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας
 • Για την κατηγορία μελέτης (16) Τοπογραφική μελέτη, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας
 • Για την κατηγορία μελέτης (20) Υδρογεωλογική μελέτη, 1 στέλεχος τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας

Επιπλέον θα πρέπει ο Μελετητής κατηγορίας (13) Υδραυλικών έργων να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία 10ετία, με συμβάσεις του ιδίου , μία (1) τουλάχιστον μελέτη ύδρευσης εξωτερικού υδραγωγείου για πληθυσμό σχεδιασμού 40ετίας τουλάχιστον 20.000 ι.κ., με επίλυση υδραυλικού μοντέλου στο στάδιο προμελέτης ή οριστικής μελέτης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η απαίτηση αυτή, μπορεί να καλύπτεται τουλάχιστον από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον ίσο με το 50% του συνόλου του οικονομικού αντικειμένου της υδραυλικής μελέτης
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.193,40€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της αναλυτικής διακήρυξης
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 240 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού (170 ημέρες καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης μελετών και 110 ημέρες για εγκρίσεις).
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» ως υποέργο υπ’αριθμ. 1 της Πράξης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (master plan) Δήμου Ιεράπετρας» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον «Άξονα Προτεραιότητας: 2 – Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κωδικός εναρίθμου στο ΠΔΕ Κ.Α 2018ΕΠ00210042, Κωδικός ΟΠΣ 5037941) και έχει λάβει έγκρισης διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 236932/26-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 68497ΛΚ-ΗΚ4).
H παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., καθώς και στην ιστοσελίδα www.ierapetra.gov.gr
Δεν θα να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ο.Ε. του Δήμου Ιεράπετρας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ

DOWNLOAD