logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)»
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ο  Δήμαρχος Ιεράπετρας

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄) «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών ΟΤΑ».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α΄) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 5. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 6. Το Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α´) «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42 Α´) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 8. Την με αρ. 28/2015 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους αναδόχους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας «Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)» σύμφωνα τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη με αρ 21/2015 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να διενεργήσουν Ενεργειακή Επιθεώρηση και να εκδώσουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε τρία (3) δημοτικά κτίρια του Δήμου Ιεράπετρας. Επιπλέον, υποχρεούνται στην υποβολή Τεύχους Έκθεσης Ενεργειακής Επιθεώρησης, που θα περιλαμβάνει το σύνολο του υλικού και των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την συμπλήρωση του εντύπου της Ενεργειακής Επιθεώρησης, καθώς και στην παροχή συμβουλών για επιπλέον βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης των κτιρίων με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και επεμβάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και τους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α´) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης είναι 4.797,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο στην προσφορά του αναδόχου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 13:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας (Πλ Κουνουπάκι 1), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)»

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:15 στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιεράπετρας. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 28/80.

Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η προσφερόμενη τιμή (προ ΦΠΑ και μετά ΦΠΑ)  θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αρ. 21/2015 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας, κάθε υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

 • Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών με Αριθμό Μητρώου: …………………. (αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου του υποψηφίου) για την παροχή υπηρεσιών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ καθώς και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Έλαβε γνώση των συνθηκών που αφορούν την υπό ανάθεση υπηρεσία με τίτλο «Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)» (Υποέργο_8 της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»), έχει εκτιμήσει όλες τις παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με αυτή, έχει μελετήσει το σύνολο των εργασιών-ενεργειών που προβλέπονται στην ως άνω Πράξη και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των υπηρεσιών-εργασιών σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής περιγραφής – τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 21/2015 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας και σύμφωνα με την προσφορά του υποψηφίου η οποία δεν έχει καμία απόκλιση από τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.
 • Ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις βάρος του υποψηφίου λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ierapetra.gov.gr και συγκεκριμένα στη θέση Διαγωνισμοί-Προμήθειες, συνοδευόμενη από την με αρ. 21/2015 εγκεκριμένη Μελέτη. Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από τoν υπεύθυνο για την πράξη Εξοικονομώ  (κο Λευτέρη Δραγασάκη τηλ. 2842340315 ).