ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ιεράπετρα   :  27/7/2016
Αριθμ. πρωτ.: 8189

Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31-3ος όροφος
Τ.Κ. : 72200
Τηλ. επικοινωνίας:  2842340345

Θέμα: Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την «Εργασία καθαρισμού Δημοτικών Αφοδευτηρίων».

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, για την «Εργασία καθαρισμού Δημοτικών Αφοδευτηρίων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.904,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%), με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές έως την 5η Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα :

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 72200

  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Εργασία καθαρισμού Δημοτικών Αφοδευτηρίων»
  • Στοιχεία αποστολέα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία .

Οι ενδιαφερόμενοι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ μαζί με την προσφορά τους, να καταθέσουν πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα (εργασίες καθαρισμού), το οποίο  να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς τους.

Πληροφορίες για την ανάθεση της σχετικής εργασίας καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Οικονομικού του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος Ατζαράκη Φωτεινή –τηλέφωνα επικοινωνίας: 2842340345.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Φανουράκη