ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ιεράπετρα:  27/5/2016
Αριθμ.πρωτ.: 5507

Πληροφορίες: Μαρία Πετράκη
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31-3ος όροφος
Τ.Κ. : 72200
Τηλ. επικοινωνίας:  2842340348

Θέμα:  Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη  πολυσύχναστων παραλιών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών», προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.920,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, έως την 3η  Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα :

ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 72200.

  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την “Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών”
  • Στοιχεία αποστολέα

Ο ανάδοχος είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να προσκομίσει  επικυρωμένο Αντίγραφο άδειας ναυαγοσώστη από την Λιμενική Αρχή.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία .

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής εργασίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Οικονομικού του Δήμου, τηλέφωνα 2842340345 & 2842340346.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Φανουράκη