ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ιεράπετρα   :22/05/2015
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Αριθμ.πρωτ.: 6160
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤμΗμα Προμηθειών  
Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη

Τ.Κ. : 72200

Τηλ. :  2842340347

Fax : 2842027885

ΠΡΟΣ :

-Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου

-Τοιχοκόλληση στην προθήκη του Δήμου

 

Θέμα:  Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας Δ.Κ. Ιεράπετρας  σε ανάδοχο για το χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Αύγουστο 2015, με απευθείας ανάθεση.

 

Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας για την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας  Δ.Κ. Ιεράπετρας , προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή έως την 29-05-2015 ημέρα Παρασκευή , προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.995,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% . Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα :

  • ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΥΠΑΚΗ 1, Τ.Κ. 72200.
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    για την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης δημοτικής παραλίας  Δ.Κ. Ιεράπετρας.
  • Στοιχεία αποστολέα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία .

Μετά την ανάθεση ο ανάδοχος είναι απαραίτητο να προσκομίσει  επικυρωμένο Αντίγραφο αδείας ναυαγοσώστη από την Λιμενική Αρχή.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, τηλέφωνα 2842340347 & 2842340354, fax: 2842-0-27885 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. ( http://www.ierapetra.gov.gr)
Επισυναπτόμενα

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρία Φραντζεσκάκη