ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Οικονομικού

Ιεράπετρα   : 27/07/2016
Αριθμ.πρωτ.: 8188

Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31-3ος όροφος
Τ.Κ. : 72200
Τηλ. επικοινωνίας:  2842340345

Θέμα:  Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την «Φροντίδα αδέσποτων ζώων».

Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, της εργασίας για την «Φροντίδα αδέσποτων ζώων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.793,74 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, έως την 8η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 72200.

  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την “ Φροντίδα αδέσποτων ζώων ”
  • Στοιχεία αποστολέα

Οι ενδιαφερόμενοι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικού κτηνιατρείου/ κτηνιατρική κλινική.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία .

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής εργασίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Οικονομικού του Δήμου, τηλέφωνα 2842340345
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Φανουράκη