Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διακηρύσσει

Ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 485074,58 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Αναθέτουσα αρχή Οδός Ταχ.Κωδ. Τηλ. E-mailΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31 72200 2842340300 dimos@ierapetra.gov.gr

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϊσταμένη Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΚΡΗΤΗΣ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ierapetra.gov.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ Περιφέρειας Κρήτης.

 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 485074,58 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Τόπος εκτέλεσης του έργου : Περιφέρεια Kρήτης, Π.Ε. Λασιθίου, Δήμος Ιεράπετρας,

Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο Τεύχος: Τεχνική Περιγραφή. Το προτεινόμενο έργο αφορά στη βελτίωση δημοτικής οδοποιίας:

Θα γίνει απόξεση του υφισταμένου προβληματικού ασφαλτικού οδοστρώματος και τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 180 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7823,78 Ευρώ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  19/04/ 2021, ημέρα  Δευτέρα,  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/04/2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00[1]

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Υδραυλικά   και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

α) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3(α) του Ν.4412/2016

β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 83 του Ν 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος  άρθρου.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 για την 1η τάξη ή ανώτερη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας

Δημοσιεύσεις: Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 296 Ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια diavgeia.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης


[1]               Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας.

Τευχος Δημοπράτησης