ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ιεράπετρα 07-04-2017
Αριθμ.Πρωτ. 3632
ΑΔΑ: Ω31ΔΩΡ8-91Π

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κάτω Χωριού», προϋπολογισμού 39.995,96 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Οδός: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κωδ.:72200

Τηλ.:2842340324

Telefax:28420-26110

Ε-mail: yvardakis@yahoo.gr

Ιστοσελίδα: (http://www.ierapetra.gov.gr/)

     2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.ierapetra.gov.gr/)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 1. Κωδικός CPV: 45262320-0
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Κάτω Χωριού Δήμου Ιεράπετρας και συγκεκριμένα το τμήμα της πλατείας που περιβάλλει την παραδοσιακή κρήνη του οικισμού που κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα καθώς και άλλα τμήματα της ευρύτερης περιοχής της κρήνης.

 Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

Προσεκτικός καθαρισμός-ανάδειξη της κρήνης.

Αποκατάσταση δαπέδου στη «γούρνα» της κρήνης με χυτό δάπεδο.

Οριοθέτηση περιοχής «προστασίας» της κρήνης με χαμηλή λιθοδομή και επίστρωση της οριοθετημένης περιοχής με τοπικές φυσικές πλάκες,

Επίστρωση με παλαιωμένους κυβόλιθους στον παρακείμενο της κρήνης χώρο.

 1. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπονται

      6. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου: ορίζεται σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη ή ανώτερη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα :

        α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

        β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

        γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

        δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

        Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της διακήρυξης.

 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών: Α)κατηγορία Γενικών Εργασιών (Οικοδομικών) με προϋπολογισμό 32.254,80 €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ, και απρόβλεπτα).

 1. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του Συνοπτικού διαγωνισμού των άρθρων 116 και 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).

 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25/4/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7322.07 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Ιεράπετρας.
 5. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 1. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου (http://www.ierapetra.gov.gr/).

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 Θεοδόσιος Καλαντζάκης