ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
 

Ιεράπετρα 11-8-2017 
Αρ.πρωτ.:8629

ΑΔΑ: Ω6Λ5ΩΡ8-0ΨΥ

Περίληψη διακήρυξης

Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της εργασίας µε τίτλο  «Συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια ανταλλακτικών-εξοπλισμού)

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση της εργασίας µε τίτλο «Συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια ανταλλακτικών-εξοπλισμού» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.680,80συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.

Οι εργασίες αφορούν στη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων ενώ περιλαµβάνονται εργασίες ανέλκυσης- καθέλκυσης των συγκροτηµάτων καθώς και προµήθεια  των απαραίτητων υλικών.

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :  76492000-8, 511000000-3, 50532000-3, 31110000-0, 31160000-5, 31161000-2, 42122400-4, 42124200-6, 44165200-6, 31300000-9, 31321000-2, 31211100-9, 31681410-0, 44115210-4.

Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο του προϋπολογισµού. Προσφορές µόνο για τµήµα αυτού δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 3 µήνες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισµού.

H δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α. 25-6662.20 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ∆ήµου Ιεράπετρας, και µε την υπ’ αριθ. 88/2017 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε Α∆Α: Ω07ΧΩΡ8-ΓΝΝ ψηφίσθηκε η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017.

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 πµ. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00µµ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 26η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισµούς, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συµµετοχή τους σε δηµόσιες συµβάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.-∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπέρ του ∆ήµου Ιεράπετρας, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ, ήτοι  1.188,40 ευρώ.

H διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε 1 έτος από την υπογραφή της µε δικαίωµα παράτασης της σύµβασης , με δυνατότητα παράτασης μέχρι 50% αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

O οικονοµικός φορέας στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του ∆ήµου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιεράπετρας www.ierapetra.gov.g, όπου παρέχεται ελεύθερη , άµεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.με συστημικό αριθμό 45119

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ