ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αρ.πρωτ.:11520/15-9-2015 | ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΔΑ: 7ΞΔΣΩΡ8-5Δ7

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά  για την ανάδειξη αναδόχου (ων) με σκοπό την μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την  εκτέλεση του έργου «Πολιτική Προστασία 2011»  και «Πολιτική Προστασία 2015»  προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.434,73  €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις  5 του μήνα Οκτωβρίου 2015  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 10.30π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.130,00 € 2(% της προϋπολογισθείσας δαπάνης  χωρίς το ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στα Γραφεία του Δήμου από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( αρμόδιος υπάλληλος κ.Ατζαράκη Φωτεινή τηλ. 2842340345  & κ. Πανακομιχελάκης Γιώργος  2842340346).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσης Καλαντζάκης