Νέα εικόνα (9)

 

ethnosimo-nomarxias
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΑΔΑ:998ΧΩΡ8-Β7Ψ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                               Ιεράπετρα 21-1-2020
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                           Αρ.πρωτ. 703
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: Κατασκευή Μονάδας Διαχείρισης και
Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων
Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη, του
Δήμου Ιεράπετρας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΙΑ ΟΨΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» με προϋπολογισμό 2.055.260,91 (με ΦΠΑ).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

 1. Η κατασκευή της Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη του Δήμου Ιεράπετρας.
 2. Η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία της.

Με το προτεινόμενο έργο θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή των έργων υποδομής για τη λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Δήμου Ιεράπετρας.

Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί σε θέση που διοικητικά ανήκει στο Δήμο Ιεράπετρας στην περιοχή «Πλατιά Όψη», εντός του γηπέδου του πρώην ΧΑΔΑ Ιεράπετρας. Διοικητικά υπάγεται στην Δ.Ε. Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες (κέντρο βάρους) της περιοχής που θα γίνει η εγκατάσταση της μονάδας κομποστοποίησης είναι:

γεωγραφικό πλάτος φ= 35°02’35.32″ και γεωγραφικό μήκος λ= 25°43’39.36″

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης.
 • Έργα διαχείρισης αποπλυμάτων και στραγγισμάτων.
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.
 • Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, εξωτερικού φωτισμού κ.λπ.
 • Έργα εσωτερικής οδοποιίας.
 • Λοιπά έργα υποδομής
 • Φυλάκιο εισόδου /ελέγχου – Ζυγιστήριο
 • Γεφυροπλάστιγγα

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

α) κατηγορία Έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό €131.051,36 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

β) κατηγορία Υδραυλικών Έργων με προϋπολογισμό €104.481,85 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

γ) κατηγορία Οικοδομικών Έργων με προϋπολογισμό €403.314,62 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

δ) κατηγορία Η/Μ Έργων με προϋπολογισμό €40.395,18 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω έργων ανέρχεται σε €679.243,01 ενώ προβλέπεται ποσό Αναθεώρησης (1,5%) €10.188,65.  Συνολικό ποσό (με αναθεώρηση): €689.431,66.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό:

Α. Προμήθεια Εξοπλισμού με προϋπολογισμό €945.280 (κατ’ αποκοπή)

Β. Δοκιμαστική Λειτουργία (3 μήνες) με προϋπολογισμό €22.756,82 (κατ’ αποκοπή)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €1.657.468,48 (χωρίς Φ.Π.Α.).

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης[ii] στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.ierapetra.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10-2-2020[iii]  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 20-2-2020[iv]

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[v] ορίζεται η 25-2-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η.3-3-2020, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.00.[vi]

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον  ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών [vii] που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων[viii] και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.1 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.[ix],

2.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

2.3 Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας[x]. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚαλούμενη τάξη ΜΕΕΠ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1ης τάξης και άνω
εργων οδοπΟιιασΑ2 τάξης και άνω
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΑ2 τάξης και άνω

 

 1. Τεχνική ικανότητα

3.1

(α) Για τις Ελληνικές Ε.Ε. η Τεχνική ικανότητα για τη κατασκευή του έργου αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου.

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που  είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης  ή που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα με προϋπολογισμό, τάξη και κατηγορία όπως ακριβώς απαιτείται ώστε να συμμετάσχει Ελληνική Ε.Ε. στον παρόντα διαγωνισμό, ή να έχουν εκτελέσει παρόμοιο έργο. Παρόμοιο έργο θεωρείται έργο το οποίο περιλαμβάνει κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων δυναμικότητας τουλάχιστον 4.700 τον/έτος.

 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 33.149,37 € ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 13 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης[xi].

Από το σύνολο των 13 μηνών, οι πρώτοι 10 μήνες αφορούν την κατασκευή του έργου και οι επόμενου 3 μήνες στην δοκιμαστική λειτουργία του.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των €2.054.480,23 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5002322και ενάριθμο 2019ΣΕ27510060.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας ( Προϊστάμενη Αρχή).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ

 

[i]  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο.

[ii] Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016.

[iii]  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως, ήτοι ως την… ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.

[iv]  Συμπληρώνεται η έκτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, συμπληρώνεται, αντί της έκτης, η τέταρτη ημέρα (άρθρο 67/297 παρ. 2 ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβ. και άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 117384/26.10.2017 ΚΥΑ (3821 Β’).

[v]  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 .

[vi]  Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας.

[vii]  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.

[viii] Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).

[ix] Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.

[x] Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α’ έως δ’ του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η’ του ν. 4472/2017).

[xi] Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).