ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΔΑ: 68ΡΕΩΡ8-95Ι
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                Ιεράπετρα 30-10-2019
ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                          Αρ.πρωτ.:17023
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΕΡΓΟ:Βελτίωση βατότητας εντός οικισμού
άνω Σύμης Δήμου Ιεράπετρας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση βατότητας εντός οικισμού άνω Σύμης Δήμου Ιεράπετρας» εκτιμώμενης αξίας 48387,10 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Οδός: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κωδ.:72200
Τηλ.:2842340324
Telefax:28420-26110
Ε-mail: dimos@ierapetra.gov.gr
Ιστοσελίδα: (http://www.ierapetra.gov.gr/)

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.ierapetra.gov.gr/)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Το έργο περιλαμβάνει;

 • Αποκαταστάσεις ανωφερών τμημάτων οδοστρώματος με τσιμεντόστρωση
 • Επενδύσεις οδοστρώματος με φυσική πλάκα
 • Αναδιαμόρφωση – επένδυση με φυσική πλάκα μονοπατιού μέσα στον οικισμό.
 • Συμπλήρωση και αποκατάσταση της υφιστάμενης της λιθοδομής που περιβάλλει τον ΙΝ Αγίου Γεωργίου
 • Δημοτικό φωτισμό.
 1. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπονται

      5.Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου: ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη ή ανώτερη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Α1 τάξη ή ανώτερη για έργα κατηγορίας Η/Μ που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της διακήρυξης.

 1. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του Συνοπτικού διαγωνισμού των άρθρων 116 και 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).

 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 26-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Υπάρχει πρόβλεψη στον ΚΑ 64.7326.03 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Ιεράπετρας.
 1. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 1. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου (http://www.ierapetra.gov.gr/).

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης