ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   ΑΔΑ: 72ΜΜΩΡ8-ΜΒΠ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                              Ιεράπετρα 4-12-2018
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                         Αρ. Πρωτ: 14303

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Τ.Κ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΙΒΑΔΙΑ» εκτιμώμενης αξίας 19543,38 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Οδός: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κωδ.:72200
Τηλ.:2842340324
Telefax:28420-26110
Ε-mail: dimos@ierapetra.gov.gr
Ιστοσελίδα: (http://www.ierapetra.gov.gr/)

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.ierapetra.gov.gr/)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

 Αφορά στην ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για λογαριασμό του Δήμου Ιεράπετρας, στην Τ.Κ. Ανατολής, στη θέση «ΛΙΒΑΔΙΑ» με συντεταγμένες Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 (Χ=651129 Ψ=3880058).

Η γεώτρηση θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων (υλικά, διάτρηση, διεύρυνση, σωλήνωση, χαλίκωση και λοιπές εργασίες) όπως αυτές ισχύουν.

Η ανόρυξη της  γεώτρησης αρχικά θα γίνει με διάμετρο Φ 9 5/8΄΄,  μέχρι του τελικού βάθους των 150 μ., θα διευρυνθεί με διάμετρο Φ 15 1/2’’ μέχρι το ίδιο βάθος (150 μ.) και θα σωληνωθεί με γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα (γαλβανισμένος εν θερμώ) διαμέτρου    Φ 8’’ και πάχους 5 mm μέχρι το βάθος των 150 μ. (η ποσότητα του γαλβανισμένου χαλύβδινου φιλτροσωλήνα θα είναι 40 μ.). Τέλος εάν χρειαστεί θα διευρυνθεί με διάμετρο Φ 20’’ για την τοποθέτηση περιφραγματικού χαλύβδινου σωλήνα διαμέτρου Φ 16’’ και πάχους 6 mm.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί χαλίκωση και καθαρισμός της γεώτρησης με σύστημα   air jet.

 1. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπονται

      5. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου: ορίζεται σε 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην στην  Α1 τάξη ή ανώτερη για έργα κατηγορίας Γεωτρήσεων.

και που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της διακήρυξης.

 1. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του Συνοπτικού διαγωνισμού των άρθρων 116 και 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).

  1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 17-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
  2. Χρόνος ισχύος προσφορών: διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
  4. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.10.63.7312.03 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Ιεράπετρας.
  5. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
  6. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου (http://www.ierapetra.gov.gr/)

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης