Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στην Γρα Λυγιά. Προϋπολογισμός: 25.000,00 Ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-8-2013

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΡ8-54Κ

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ, με συνολικό  προϋπολογισμό  20.325,20 χωρίς ΦΠΑ και 25.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη αναλύεται ως εξής : Κόστος εργασιών 14.938,20 Ευρώ , ΓΕ & ΟΕ  2.688,88 ευρώ, απρόβλεπτα 2.644,06, αναθεώρηση 54,06 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας πλατεία Κανουπάκη  1 Ιεράπετρα, μέχρι τις 22-8-2013 .Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  υπόδειγμα τύπου Β

2. Πληροφορίες για την Μελέτη  στο τηλέφωνο 28423 40328  και  αρμόδιος υπάλληλος για διανομή των τευχών : κ. Δατσέρης Βαλάντης  τηλ: 2842340303 FAX  επικοινωνίας 28420 26110

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-8-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά έκπτωσης  του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες  των τάξεων: Α1, Α2 και 1η για έργα  Οδοποιίας .

 β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 406 Ευρώ με ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες και τριάντα ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

7. Προκαταβολή δεν προβλέπεται

8. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 2013

9. Προκαταβολή  δεν  θα χορηγηθεί.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Oικονομική  Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σήφης  Αναστασάκης

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

Δήμος Ιεράπετρας - Οικονομική Επιτροπή
Πλατεία Κανουπάκη - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή - amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: 28423-40371 & Fax: 28420-23999
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr