Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων» και του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α’ 77) “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησίν ή εκμίσθωσίν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”

Προκηρύσσει δημόσια φανερή  προφορική  και πλειοδοτική δημοπρασία για την απομάκρυνση με εκποίηση κινητών πραγμάτων από τους αποθηκευτικούς χώρους του αμαξοστασίου  του  Δήμου  Ιεράπετρας  όπως  περιγράφονται  παρακάτω:

Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέξει με δικά της μέσα (γερανό φορτηγό) και προσωπικό τα προς εκποίηση πράγματα. Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

                Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ιεράπετρας ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Ιεράπετρας που έχει συγκροτηθεί με την με αρ. 6/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με αρ. 75/2021 απόφαση Δημάρχου, στις 09/04/2021 ημέρα, Παρασκευή με ώρα έναρξης  παραλαβής  προσφορών  ώρα 10:00.

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς για τα εκποιούμενα είδη και για το σύνολο τους ορίζεται στο ποσό των 5.302 €. Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 530€ ευρώ.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Ιεράπετρας, αρμόδια Υπάλληλος κα Μαρία Σπανάκη, τηλ. 2842340411, κος Προϊστάκης Μιχαήλ Προϊσ/νος. Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Επίσης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι και από την ιστοσελίδα  του  Δήμου  Ιεράπετρας  www.ierapetra.gov.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Συνημμένα αρχεία