ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Ιεράπετρα 5-10-2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                              Αρ. πρωτ.:11273           
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου στη Θέση Κοτσιφιανή

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία την 19-10-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00-11.30πμ, ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής για την   εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου στη θέση Κοτσιφιανή της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 1

Τη διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματική χρήση, ως υπαίθριος αποθηκευτικός χώρος. Διαφοροποίηση της χρήσης του ακινήτου απαγορεύεται.

Το προς εκμίσθωση ακίνητο βρίσκεται στη θέση Κοτσιφιανή της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας, είναι εμβαδού 832,83 τ.μ. και απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου δεν είναι μεταβιβάσιμο και θα ασκείται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

Άρθρο 2

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται πενταετής, με δικαίωμα παράτασης και με δικαίωμα αναπροσαρμογής του μισθώματος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας ή λόγω καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς, επίσης, και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 3

Τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 2.000,00 €.

Το μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλει το μίσθωμα, δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Άρθρο 4

1) Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες.

2) Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

            α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.

            β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, δηλαδή  200,00  ευρώ.

            γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό της εισαγγελικής αρχής για μη ποινική δίωξη.

            δ) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη υποβολής αίτησης για την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη δημοπρασία.

            ε)  Φορολογική ενημερότητα.

          στ)  Ασφαλιστική ενημερότητα.

            ζ)  Δημοτική ενημερότητα.

            η) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

            θ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διαγωνισμού και μάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

ι) Όποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής δεν χορηγείται ή μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο, ο συμμετέχων οφείλει με υπεύθυνη δήλωσή του θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής να το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Με τη δήλωσή του θα δεσμεύεται εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ή στην εταιρεία που ενδεχόμενα εκπροσωπεί κανένα κώλυμα συμμετοχής, με βάση τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

3) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.

4) Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος, που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

5) Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία-πλην του πλειοδότη-αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη, ποσού ίσου με το 1/10 του ετήσιου μισθώματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

6) Η εγγύηση δεν συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα.

7) Με τη συμμετοχή στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 5

1) Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του μισθίου. Κατά συνέπεια δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Ακόμα, αποκλείεται στο μισθωτή η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

2) Οι δαπάνες συντήρησης, που τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης βαρύνουν το μισθωτή. Αυτός δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καμιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση, που να μεταβάλλει την αρχική του μορφή, χωρίς την άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέμβαση χωρίς την άδεια του Δήμου συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο (7) της παρούσας.

3) Αν προκύψει θέμα εγκατάστασης κάποιου αντικειμένου, το είδος και η θέση ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει το μισθωτή.

4) Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, φωτισμό και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, για να συνδεθεί με το αντίστοιχο δίκτυο, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

5) Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.

6) Υποχρεούται να μη δημιουργεί πρόβλημα στην πρόσβαση προς τα αποδυτήρια και το κυλικείο του γηπέδου ποδοσφαίρου, να μη ρυπαίνει το χώρο με στερεά και υγρά βιομηχανικά απόβλητα και να μην προκαλεί ηχορύπανση.

7) Υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου, χωρίς αποζημίωση. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει το Δήμο.

8) Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος.

9) Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησής του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου, καθώς και επιστροφής μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

10) Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης.

Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή χρήσης του μισθίου, η σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και η υπεκμίσθωση με ή χωρίς αντάλλαγμα τμήματος ή ολόκληρου του μισθίου προς τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά.

11) Μείωση του μισθώματος δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 6

1) Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ενεχομένου για την «επί έλαττον» διαφορά του τιμήματος από εκείνο της προηγούμενης δημοπρασίας.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

2) Ο μισθωτής ουδεμία απαίτηση θα έχει από το Δήμο σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης.

3) Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 7

1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη ως έκπτωτου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη λύση της σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

2)Σε περίπτωση που γίνεται ένας έκπτωτος η κατατιθέμενη στο Δήμο εγγύηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας υπέρ του Δήμου αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 8

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη σχετικά με τη λειτουργία της μεταξύ τους σύμβασης, για την επίλυση αυτής αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή το αρμόδιο Δικαστήριο.

Άρθρο  9

Τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 10

Ο Μισθωτής εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε της τελείας αρεσκείας του και απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται και παραλαμβάνει αυτό ανεπιφύλακτα.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ