dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Σχολική Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Ιεράπετρα  02.04.2015
Αρ. Πρωτ 111

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιεράπετρας :

Α. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Μακρύ Γιαλού, τον οποίο θα διενεργήσει η παραπάνω αναφερόμενη τριμελής επιτροπή.

Β.     Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

  1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο  διαγωνισμός   θα   γίνει   στο   Γραφείο   της Σχολικής Επιτροπής   την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, από ώρα 11:00 έως 12:00.  Σε περίπτωση, που αποβεί άκαρπος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την Τετάρτη  27 Μαΐου  2015    στον ίδιο με τον παραπάνω χώρο και ώρα.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

  1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων  (4) ευρώ.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Ποσό εγγύησης  τριακόσια  (300) ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

  1.     Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη με δυνατότητα ανανέωσης έως τρία (3) επιπλέον έτη. Αρχίζει από   01-07-2015  και  λήγει  την 30-06-2021

  1. Καταβολή μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.

  1. Ο πλειοδότης   που  θα  αναλάβει   την   εκμετάλλευση  του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α)     Απαγορεύεται   η   υπεκμίσθωση   του   κυλικείου   ή   η παραχώρηση σε άλλο άτομο

β)     Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής

γ)      Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ

δ)     Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας

ε)   Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’).

στ)    Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου

ζ)      Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο

η)     Σε  περίπτωση   που  την  εκμετάλλευση  του  κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

  1. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ 2843051475 και στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, τηλ. 2842340324, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Ο ΠρόεδροςΝταραράς Ηλίας

Ηλίας Νταραράς

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας- Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Γραμματειακή Υποστήριξη : Εμμανουήλ Χριστάκης
Πλατεία Κανουπάκη (Δημαρχείο - 1ος όροφος) - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
athmschep@0448.syzefxis.gov.gr Τηλέφωνο: 28423 40324
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr