ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                ΑΔΑ: ΩΡΥΜΩΡ8-Ω46
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Aρ.πρωτ.: 2443 /2-3-2018

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προκηρύσσει  δημόσια, ανοικτή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος ΔΕ Ιεράπετρας.

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας,  Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την  13 Mαρτίου 2018  ημέρα  Τρίτη με ώρα έναρξης 10,00 και ώρα λήξης 12,45 ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής .

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Ε.Γ.Σ.Α.

ΕΜΒΑΔΟΝ

Τ.Μ.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

 

Παραλία Τ.Κ. Μύρτου      

1

Τοποθέτηση ομπρελών,

ξαπλώστρων

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                       Υ

644125,00    3874258,70

644174,04     3874270,78

644177,48     3874261,42

644127,38     3874249,31

 

 

 

 

500,03

 

 

 

 

5.000,00 €

2

Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                       Υ

644215,46     3874266,91

644216,67     3874261,98

644226,34    3874264,32

644225,07     3874269,19

 

 

 

 

 

50,10

 

 

 

 

 

1.500,00 €

 

Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη,

Μεγάλη Παραλία, δυτικά

 του ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ Α.Ε.»

 

Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                       Υ

667260,91    3875360,89

667254,56     3875354,28

667258,13      3875350,31

667264,61      3875357,19

 

 

 

49,16

 

 

 

 

1.500,00 €

Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη,

Μεγάλη Παραλία, 200μ. δυτικά του κέντρου «Κοράλι»

 

 

 

 

 

1

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                       Υ

665896,45    3874810,56

665900,55    3874802,89

665920,66    3874813,34

665916,16     3874821,28

 

 

 

 

 

200,90

 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη,

Παραλία Αγιάς Φωτιάς (από ιδιοκτησία Πουλή έως ιδιοκτησία Ιωάννας Σκορδύλη

1

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                       Υ

670938,89   3876764,64

670944,45    3876757,76

670978,78    3876785,15

670972,56    3876792,29

 

 

 

400,37

 

 

 

4.000,00 €

2

Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                        Υ

671001,01   3876801,09

671003,56   3876796,96

671012,64   3876802,61

671010,04   3876806,42

 

 

 

 

50,10

 

 

 

 

1.500,00 €

 

 

 

 

Δ. Κ. Ιεράπετρας,

παραλία «Αγίου Ανδρέα», δυτικά της ταβέρνας «Κλειώ».

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                   Υ

660345,08   3874889,40

660372,15     3874874,99

660376,55    3874883,92

660349,97    3874897,92

 

 

 

 

300,09

 

 

 

 

3.000,00 €

Δ. Κ. Ιεράπετρας,

παραλία «Αγίου Ανδρέα», 120μ ανατολικά της ταβέρνας «Κλειώ».

Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                   Υ

660605,65    3874769,63

660603,85    3874765,05

660613,27     3874761,09

660614,91     3874765,79

 

 

 

 

50,02

 

 

 

 

 

1.500,00 €

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην  Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423) 40361 κ. Μαριδάκη Αρετή

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην προθήκη του Δήμου μας.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης