ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   ΑΔΑ: Ψ1Δ6ΩΡ8-9Μ9
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                             Aρ.πρωτ.: 7201/25-6-2020
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιας, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας ενώπιον  της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος, ως κατωτέρω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Ε.Γ.Σ.Α.

ΕΜΒΑΔΟΝ

Τ.Μ.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

 

Δ.Κ. Ιεράπετρας,

Κάτω Παραλία,  έχει χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστη

 

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                 Υ

658538,37      3874828,02

658545,71      3874820,48

658508,67      3874785,03

658502,06      3874790,98

 

 

 

500,42

 

 

 

7.050,00 €

Άρθρο 1ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ετήσιου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο του τελευταίου πλειοδότη θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% επί του κατακυρωμένου ετήσιου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος, καθώς και για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Εγγυητικές επιστολές και γραμμάτια των υπόλοιπων συμμετεχόντων θα επιστραφούν σε αυτούς, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για τα φυσικά πρόσωπα και του νομίμου εκπροσώπου για τα νομικά). Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στη Δημοπρασία, θα προσκομίσει τα εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα.

3. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ενδιαφερόμενος

4. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο

5. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) και Ασφαλιστική Ενημερότητα

6. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού και μη ύπαρξης ανοιγείσας διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση.

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του. (Για τα νομικά πρόσωπα απόσπασμα ποινικού μητρώου καταθέτει ο νόμιμος εκπρόσωπος, καθώς και τα σχετικά έγγραφα ορισμού ως νόμιμου εκπροσώπου).

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών και των παραρτημάτων της, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 56468 ΕΞ2020/ΦΕΚ 2198/ τεύχος Β΄/05-06-2020 όμοια, καθώς και της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15-05-2020 ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-19» (Β΄ 1861), όπως ισχύει, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, ότι θα ενημερώνεται και θα εφαρμόζει την εκάστοτε σχετική ισχύουσα ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και ότι από κανένα νόμιμο λόγο δεν αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία και η σύναψη της σύμβασης. Επίσης, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού και ουδεμία απαίτηση θα έχει από το Δήμο Ιεράπετρας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη υπογραφής της σύμβασης.

9. Υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, που θα αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά.

10. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες), ασφαλιστική και δημοτική ενημερότητα, φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας (για το νομικό πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου) και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε συμμετέχει σε εταιρεία που οφείλει στο Δήμο και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της δημοπρασίας, καθώς και της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών και των παραρτημάτων της, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 56468 ΕΞ2020/ΦΕΚ 2198/ τεύχος Β΄/05-06-2020 όμοια και της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15-05-2020 ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-19» (Β΄ 1861), όπως ισχύει κάθε φορά για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα προσκομίζονται και τα κάτωθι αναφερόμενα, έγγραφα:

Το ισχύον καταστατικό νομίμως θεωρημένο, καθώς και κάθε έγγραφο, που σύμφωνα με το καταστατικό απαιτείται για τη νόμιμη εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου, ως προς την εκμίσθωση αιγιαλού.

Οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής προσκομίζουν επιπλέον:

1.Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

2.Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Ένωσης Προσώπων

Σε περίπτωση ομίλων, συμπράξεων, κοινοπραξιών εταιριών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων

Άρθρο 2ο 

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι  τελούν  σε  πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

Όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι έχουν οφειλές στο Δήμο.

Όσοι δεν αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της παρούσας.

Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται,  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 3ο

Η δημοπρασία είναι δημόσια, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική και θα διεξαχθεί την6-7-2020.ημέρα  Δυετέρα ώρα έναρξης  10.00πμ και ώρα λήξης 10.30.πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Η δημοπρασία διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεώς τους, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη ή την επωνυμία του νομικού προσώπου. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου  να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Άρθρο 4ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 5ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στο Δήμο για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Από της λήξεως της ανωτέρω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα. Η εγγύηση σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συμψηφιστεί με μισθώματα ή άλλες οφειλές.

Άρθρο 6ο

Η παραχώρηση ορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του μισθωτή και την προσυπογραφή της από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Περιουσίας Λασιθίου και λήγει την 31/12/2020.

Άρθρο 7ο

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα, το οποίο αφορά στο μίσθωμα ενός έτους. Το μίσθωμα επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και βαρύνει το μισθωτή.

Το ορισθέν αντάλλαγμα για το έτος 2020 αποδίδεται κατά 70% υπέρ του Δήμου και κατά 30% υπέρ του Δημοσίου.

Η καταβολή του μισθώματος γίνεται είτε εφάπαξ με την υπογραφή της σύμβασης, είτε σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ως εξής:

Η πρώτη (1η) δόση άμεσα καταβλητέα, πριν την υπογραφή της σύμβασης και το πρωτότυπο Διπλότυπο Είσπραξης συνοδεύει τη σύμβαση.

Η δεύτερη (2η) δόση μέχρι την 31/08/2020 και η τρίτη (3η) δόση μέχρι την 30/09/2020.

Κατ΄ εξαίρεση, για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος.

Σε περίπτωση που η λήξη δόσης συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη μη εργάσιμη ημέρα, το μίσθωμα καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπρεπε να καταβληθεί.

Με την καταβολή κάθε δόσης ποσοστό 70% (πλέον 3,60% χαρτόσημο) καταβάλλεται υπέρ του Δήμου στο Ταμείο του Δήμου και ποσοστό 30% (πλέον 3,60% χαρτόσημο) καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής με ευθύνη του ενδιαφερομένου έστω και μίας δόσης, η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4607/2019).

Άρθρο 8ο

Το οριστικό σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης υπογεγραμμένο από το Δήμο και τον υπερού, αποστέλλεται στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου σε τρία (3) αντίγραφα, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόμενο από την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020 ΚΥΑ, το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στο Δήμο.

Σύμβαση παραχώρησης που ο υπερού συνάπτει με το Δήμο χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, είναι άκυρη και ο υπερού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το χώρο.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου από το Δήμο, το μισθωτή και τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Άρθρο 9ο

Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στο χρήση (επισκέπτη ή λουόμενο) του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ΄ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.

Άρθρο 10ο

Ο υπερού στον οποίο παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς – υποχρεώσεις – απαγορεύσεις:

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στο χώρο του αιγιαλού, που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία, τα βιοτικά του στοιχεία και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του

Η ανάπτυξη των ομπρελών-ξαπλωστρών και των θαλασσίων μέσων αναψυχής μπορεί να καλύπτει μέχρι το 60% του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.

Οφείλει να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του κοινοχρήστου χώρου, την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς, επίσης, να μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.

Ο υπερού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα που αποκτά με την πράξη παραχώρησης  σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις του Νόμου 2971/2001.

Υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει το χώρο του αιγιαλού και της παραλίας σε καλή κατάσταση προστατεύοντάς τους από κάθε καταπάτηση. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί  των  κοινοχρήστων χώρων, να  ενημερώνει  άμεσα  τη  Κτηματική  Υπηρεσία Λασιθίου, προκειμένου αυτή να  προβαίνει  στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Οφείλει να εφαρμόζει όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των λουομένων, αναλαμβάνοντας τις σχετικές δαπάνες.

Οφείλει να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούμενου χώρου με τρόπο αναγνωρίσιμο και εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων διαστάσεων με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού μπορεί να καταγγείλει τις παραβάσεις. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Υποχρεούται να παραδώσει τον κοινόχρηστο χώρο στην αρχική του κατάσταση, αμέσως μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.

Οφείλει να τηρεί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 3 της άνω ΚΥΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» (Άρθρο 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001).

Ο υπερού υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που απορρέουν από το Νόμο 2971/2001 και τη με αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020, ΦΕΚ1864/τεύχος Β΄/15-05-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Εσωτερικών και των παραρτημάτων της, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 56468 ΕΞ2020/ΦΕΚ 2198/ τεύχος Β΄/05-06-2020 όμοια.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των όρων της ως άνω ΚΥΑ, καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν.2971/2001 (Α΄285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας και οι κυρώσεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ.

Άρθρο 11ο

Ο υπερού υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανόνες που τίθενται στη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-19» (Β΄ 1861), και στις εκάστοτε σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Σε διαφορετική περίπτωση η μη τήρησή τους επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτές.

Άρθρο 12ο

Ο Δήμος Ιεράπετρας δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική ή νομική κατάσταση ή θέση του μισθίου, για την οποία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτής, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επ’ αυτού, ούτε δικαιούται για τους λόγους αυτούς επιστροφής ή μείωσης του μισθώματος ή λύσης της μίσθωσης.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη και ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση άρνησης χορήγησης απαιτούμενης άδειας από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος συμβεί στους χώρους που εκμισθώνει.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάκλησης της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας, από την πλευρά του Δημοσίου ή λόγω της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, καθώς, επίσης, σε περίπτωση αποβολής του μισθωτή από το χώρο.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο ή το Δημόσιο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ ή λόγω μη δεδουλευμένου μισθώματος.

Άρθρο 13ο

Η αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συγγραφής από το μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου και την έξωσή του από το μίσθιο.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής καταστεί  έκπτωτος, η κατατεθειμένη στο Δήμο εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας υπέρ του Δήμου αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 14ο

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, οι οποίοι και θεωρούνται ουσιώδεις και τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 15ο

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό υπογράφεται από τον πλειοδότη, τον εγγυητή, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υπόκειται σε έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας και από τη μη έγκρισή του ο πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά προς αποζημίωση.

Άρθρο 16ο

Περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται με φροντίδα του Δημάρχου δέκα τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση στο προορισμένο για το σκοπό αυτό μέρος του Δήμου, καθώς, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

Άρθρο 17ο

Η Δημοπρασίας δεν θα επαναληφθεί, δεδομένου ότι οι Δήμοι, σύμφωνα με τη με αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020ΦΕΚ1864/τεύχος Β΄/15-05-2020 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις μισθώσεις έως και την 15/07/2020.

Άρθρο 18ο

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μισθωτή και καταβάλλονται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 19ο

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα  Γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδια κα Μαριδάκη Αρετή), από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-13:00, Τηλέφωνο 28423-40361.

Άρθρο 20o

Η παραχώρηση της χρήσης είναι απλή, δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2971/2001, όπως ισχύει, και τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τίθενται στη με αριθμό 47458ΕΞ2020/15-05-2020, ΦΕΚ1864/τεύχος Β΄/15-05-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Εσωτερικών και στα παραρτήματά της, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 56468 ΕΞ2020/ΦΕΚ 2198/ τεύχος Β΄/05-06-2020 όμοια.

Επίσης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις που προβλέπονται στη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15-05-2020 ΚΥΑ και στις εκάστοτε ισχύουσες ΚΥΑ, για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στη ΚΥΑ, υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ.

Η χρήση των χώρων αιγιαλού – παραλίας χωρίς τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή χωρίς την προσυπογραφή της από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας είναι αυθαίρετη και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

Η σύναψη σύμβασης δεν υποκαθιστά άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων, όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση των δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης, για την έκδοση των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο μισθωτής δημόσια, ανοικτή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία ενώπιον  της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος ΔΕ Ιεράπετρας

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης