ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            3η δημοπρασία

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Αρ.πρωτ.:  8420/2-7-2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει Δημόσια ανοικτή  επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν του λουομένους, δηλαδή, για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής στην περιοχή Θόλος Καβουσίου.

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, την 10-7-2015 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 9.00 και ώρα λήξης 9.15 ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν, που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31-12-2015.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τ. Κοιν. Καβουσίου, (Θόλος Καβουσίου)

 

1

Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρων

500 6.000,00 €
2

Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρων

500 6.000,00 €
3

Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής-

50 1.500,00 €

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην  Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, για όποια από τις θέσεις ενδιαφέρεται, αναγραφομένης της θέσεως στον τίτλο της εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423) 40300 κ. Μαριδάκη Αρετή

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην προθήκη του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης