ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        3η δημοπρασία

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Αρ.πρωτ.:   8417/2-7-2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτή επαναληπτική  πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης δύο τμημάτων αιγιαλού στη Νήσο Χρυσή προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, με αποκλειστικό σκοπό την τοποθέτηση και λειτουργία δύο τροχήλατων αναψυκτηρίων, ένα σε κάθε παραλία και συγκεκριμένα:

Θέση 1η Παραλία «Βουγιού Μάτι» (Νότια  παραλία) και

Θέση 2η Παραλία «Πελεγκρίνα» (Βόρεια παραλία)

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα αιγιαλού περιγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ  ΚΑΝΤΙΝΩΝ, μία σε κάθε θέση.

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, την 10-7-2015 ημέρα  Παρασκευή με ώρα έναρξης 14.30 και ώρα λήξης 15.00 ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής συγκεκριμένα:

Θέση 1η Παραλία «Βουγιού Μάτι» (Νότια  παραλία)ώρα έναρξης 14.30 έως 14.45

Θέση 2η Παραλία «Πελεγκρίνα» (Βόρεια παραλία) ώρα έναρξης 14.45 έως 15.00

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) για κάθε έναν από τους χώρους, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31-12-2015.

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην  Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, για όποια από τις δύο θέσεις τοποθέτησης και λειτουργίας των τροχήλατων καντινών ενδιαφέρεται αναγραφομένης της θέσεως στον τίτλο της εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423) 40300 κ. Μαριδάκη Αρετή

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην προθήκη του Δήμου μας.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης