ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        3η δημοπρασία   

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                   

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Αρ.πρωτ.:  8416/2-7-2015

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή επαναληπτική  πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν του λουόμενους, δηλαδή, για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη νήσο Χρυσή.

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, την 10-7-2015 ημέρα   Παρασκευή με ώρα έναρξης 12,00πμ. και ώρα λήξης 12,30 πμ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής και συγκεκριμένα

Παραλία  «Πελεγκρίνα ώρα έναρξης 12,00μ έως 12,15πμ

Παραλία «Βουγιού Μάτι» ώρα έναρξης 12,15μ έως 12,30μ

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν, που αναγράφεται στον πίνακα, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31-12-2015

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παραλία  «Πελεγκρίνα» 1

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων-

500 10.000,00 €

 

2

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων-

500 10.000,00 €
Παραλία «Βουγιού Μάτι» 1

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων-

500 10.000,00 €

 

 

2

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων-

500 10.000,00 €

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην  Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, για όποια από τις θέσεις ενδιαφέρεται, αναγραφομένης της θέσεως στον τίτλο της εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423) 40300 κ. Μαριδάκη Αρετή

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην προθήκη του Δήμου μας.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης