ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 1

 

«Έξυπνες εφαρμογές για την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος της νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήσι), την προβολή παράκτιου μετώπου καθώς και του φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος της ενδοχώρας του Δ. Ιεράπετρας»

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία που αφορά στον «Έξυπνες εφαρμογές γα την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος της Νήσου Χρυσής (Γαιδουρονήσι), την προβολή παράκτιου μετώπου καθώς και του φυσικού & πολιτστικού περιβάλλοντος της ενδοχώρας του Δ.Ιεράπετρας» και ειδικότερα στο Υποέργο 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», της Πρόσκλησης ΟΧΕ_ΛΑΣΙΘΙΟΥ_1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Λασιθίου – Ομάδα Α΄» και κωδικό ΟΠΣ 3594», ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.684,00 ευρώ.

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», κωδικού ΟΠΣ 5074639 και Κ.Α. 2021ΕΠ002100026 της ΣΑΕΠ0021.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Άξονας προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης».

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράπετρας, έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.02.69.7341.02 «Έξυπνες εφαρμογές για την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος της νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήσι), την προβολή παράκτιου μετώπου καθώς και του φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος της ενδοχώρας του Δ. Ιεράπετρας».

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 16η Ιουνίου 2022 (16/06/2022), ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα. Για θέματα τεχνικού περιεχομένου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ελευθέριο Δραγασάκη (2842340315). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, τον κ. Θωμά Λιάγκο (2842340423).

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 155927

 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

 

Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).

 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr  στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3 όπως προστέθηκε με  Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης