ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

Ιεράπετρα: 02/08/2022

Αρ. πρωτ.  :9455

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

επιλογής αναδόχου για την προμήθεια

 

«Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της Ιεράπετρας»

 

Συνολικού Προϋπολογισμού: 99.962,79 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της Ιεράπετρας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 99.962,79 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 

Κριτήριο ανάθεσης των συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάση τιμής.

 

Φορές χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας και Φορέας Υλοποίησης ο Δήμος Ιεράπετρας και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 69.7325.01, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 06/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ), ήτοι του ποσού  χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και  τριάντα λεπτών (1.612,30 €) που προκύπτει  80.615,15€ Χ 2%=1.612,30 € .

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 05η Αυγούστου 2022 (05/08/2022) και ώρα 10:00 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η Αυγούστου  2022 (31/08/2022) και ώρα 15:00.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 158874

 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21Ος ΑΙΩΝ, καθώς επίσης και στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).

 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr, στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3 όπως προστέθηκε με  Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης