Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την «Εργασία συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2020.»

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό(Πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την «Εργασία συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2020»,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο των ωρών όλων των ομάδων.

 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα βαρύνει τους Κ.Α. 02.10.6263.01, 02.20.6263.01, 02.20.6264.01, 02.25.6263.01, 02.25.6263.03, 02.25.6264.01, 02.25.6264.03, 02.30.6263.01, 02.30.6264.01, 02.50.6263, 02.70.6263.01 για τις ομάδες 1,2,3,4,5,6,7,8,9 και 10 (εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων)  και τους κωδικούς 02.10.6263.02, , 02.20.6263.02, 02.20.6264.02, 02.25.6263.02, 02.25.6263.04, 02.25.6264.02, 02.25.6264.05, 02.30.6263.02, 02.30.6264.02 και 02.70.6263.02 για την 11,12,13,14,15,16,17,18,19 και 20 ομάδα (εργασίες επισκευής ελαστικών), του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας για το έτος 2020.

 

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 33.200,00(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την με ημερομηνία 21/07/2020  Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (παράρτημα Ι της Διακήρυξης) του Δήμου και περιλαμβάνει πάσης φύσεως εργασίες επισκευής – συντήρησης καθώς και της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων σε εξωτερικά συνεργεία, των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, απορριμματοφόρων, φορτηγών, σαρώθρων, λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων του Δήμου Ιεράπετρας. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν και τις υπερκατασκευές που πιθανόν να υπάρχουν σε οχήματα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των ωρών όλων των ομάδων.

Ειδικότερα για το σύνολο των εργασιών όλων των Τμημάτων : (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20):

 1. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας 1 (Ομάδα  1)
 2. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  2 (Ομάδα  2)
 3. Για το σύνολο των εργασιών  της ομάδας 3 (Ομάδα  3)
 4. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας 4  (Ομάδα  4)
 5. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας 5  (Ομάδα  5)
 6. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  6 (Ομάδα  6)
 7. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  7 (Ομάδα  7)
 8. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  8 (Ομάδα  8)
 9. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  9 (Ομάδα  9)
 10. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  10 (Ομάδα  10)
 11. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  11 (Ομάδα  11)
 12. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  12 (Ομάδα  12)
 13. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  13 (Ομάδα  13)
 14. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  14 (Ομάδα  14)
 15. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  15 (Ομάδα  15)
 16. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  16 (Ομάδα  16)
 17. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  17 (Ομάδα  17)
 18. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  18 (Ομάδα  18)
 19. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  19 (Ομάδα  19)
 20. Για το σύνολο των εργασιών της ομάδας  20 (Ομάδα  20)

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, οδός  Δημοκρατίας 31, την 14-10-2020 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00 πμ(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα. Για θέματα ειδικού περιεχομένου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και ειδικότερα στην κ. Μιχαήλ Προϊστάκη (2842340409). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού, στην κα Φωτεινή Ατζαράκη (2842340345).

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL): http://www.ierapetra.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης