Περιληπτική Διακήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για τα 2020-2023

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας Λιπαντικών Δήμου Ιεράπετρας 2020-2023, συνολικού προϋπολογισμού 117.973,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%). Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας (2020-2023) και εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και ο προσφέρων έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 117.973,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 95.140,00€ ΦΠΑ: 22.833,60€) και αναλύεται ως εξής ανά έτος: Έτος 2020: 15.351,20 € Έτος 2021: 40.193,36 € Έτος 2022: 40.193,36 € Έτος 2023: 22.235,68 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού 96446). Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 16η Σεπτεμβρίου 2020. Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 22α Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00μμ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 2 α Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00μμ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 6 η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00πμ Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια τροφίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ Φ.Π.Α., δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγυητικής προσαρμόζεται ανάλογα, βάση του επιμέρους ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι τα τρία (3) έτη. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Τι σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου: www. ierapetra.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Σελίδα | 2 Προκαταρκτική Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27/8/2020 και έλαβε αριθμό 2020/S 169-408598.

Ο Δήμαρχος

Θεοδόσιος Καλαντζάκης