ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ         
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.             : 72200
Τηλ.             : 2842340406
ΦΑΞ            : 2842023999
E- mail        :dimos@ierapetra.gov.gr                                             
Ιεράπετρα 9-10-2020. Αριθμ. Πρωτ:13892

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«Προμήθειες εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στον Δήμο Ιεράπετρας»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την πράξη: «Προμήθειες εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στον Δήμο Ιεράπετρας».

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τμημάτων ή για κάθε επιμέρους τμήμα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 417.260 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 336.500,00 ΦΠΑ : 80.760,00€) και περιλαμβάνει:

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή», εκτιμώμενης αξίας 71.500€ πλέονΦΠΑ(24%) 17.160

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου με μηχανισμό ανύψωσης τύπου γάντζου», εκτιμώμενης αξίας 130.000€ πλέον ΦΠΑ(24%) 31.200€

ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια υδροφόρου οχήματος» εκτιμώμενης αξίας 135.000€ πλέον ΦΠΑ(24%) 32.400€

Φορέας  χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 με τίτλο:  «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π “Κρήτη “.

Η εν λόγω πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Ιεράπετρας με Κ.Α. 62.7341.07 και τίτλο «Προμήθειες εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στον Δήμο Ιεράπετρας» .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  www.ierapetra.gov.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 28423-40423/40334/40414, FAX επικοινωνίας 28420 – 23999, αρµόδιos υπάλληλος για επικοινωνία: Θωμάς Λιάγκος /Γεώργιος Καροφυλάκης/ Ελένη Κασωτάκη

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η26-11-2020, ημέραΠέμπτη και ώρα 17:00 µ.µ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η2-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε βάση την τιµή, τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, που καθορίζονται στους επιµέρους Πίνακες, , σύμφωνα µε όσα απαιτεί η Αναλυτική ∆ιακήρυξη της Μελέτης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια , καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, σύμφωνα µε όσα απαιτεί η Αναλυτική ∆ιακήρυξη της Μελέτης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, , της οποίας το συνολικό και για τέσσερα τμήματα ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των 6.730,00 ευρώ (έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα  λεπτά) και αναλύεται ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑΠροϋπολογισμός προμήθειας χωρίς ΦΠΑ 24%Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2%)
ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή71.500€1.430€
ΤΜΗΜΑ 2:Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου με μηχανισμό ανύψωσης τύπου γάντζου130.000€2.600€
ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια υδροφόρου οχήματος135.000€2.700€
ΣΥΝΟΛΟ336.500€6.730€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 02/07/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.

Η πράξη «Προμήθειες εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στον Δήμο Ιεράπετρας» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

https://drive.google.com/file/d/1siv6ZplgROaW4ENnio9aHcyQ1-TxjBf_/view?usp=sharing