ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Aρ.πρωτ:15744/11-12-2015
ΑΔΑ: ΒΧΧΓΩΡ8-ΤΗ0

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η     Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για την «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων περιοχής Δήμου Ιεράπετρας (προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδέματος κ.λ.π.)» προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.888,90 €(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ Κρήτης 502(κωδικός Κ.Α. 2014 ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11-1-2016 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10,00πμ (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 648,60 € (2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία, προ ΦΠΑ δαπάνης) και εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της προμήθειας του διαγωνισμού δίνονται στα Γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας,   αρμόδια υπάλληλος Ατζαράκη Φωτεινή.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης