Προμήθεια Ελαστικών οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας. Προϋπολογισμός: 23.972,70 Ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-8-2013

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΡ8-ΤΗΙ

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η      Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Ελαστικών οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας”, προϋπολογισθείσας δαπάνης είναι  € 23.972,70 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Με την παρούσα προμήθεια ο Δήμος μας θα προμηθευτεί ελαστικά για τα οχήματα του.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 του μήνα Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό δημοτικών προμηθειών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 479,5 € (2% του προϋπολογισμού της προμήθειας) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον ανοικτό  διαγωνισμό δίνονται στα Γραφεία του Δήμου από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Παπαδάκη Μαρία τηλ. 28423 40313).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σήφης  Αναστασάκης

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών
Πλατεία Κανουπάκη- Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Τηλ 28423 40347  κ. Παπαδάκη Μαρία και  40354  κ. Πετράκη Μαρία
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr