ΦΕΚ ΚΑΔ 81275  ΑΔΑ: 7ΟΡ4ΩΡ8-ΥΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                   

Αρ.πρωτ.: 11246/8-9-2015

   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά  για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων  για την εκτέλεση του  έργου «Πολιτική Προστασία 2015»  προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.821,40  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις  18 του μήνα Σεπτεμβρίου 2015  ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10,00πμ έως 10.30πμ   (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 404,00 (2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στα Γραφεία του Δήμου από το τμήμα προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( αρμόδιος υπάλληλος κ.Ατζαράκη Φωτεινή τηλ. 2842340345  & κ. Πανακομιχελάκης Γιώργος  2842340346).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσης Καλαντζάκης