ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Ιεράπετρα: 20/08/2019
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ: 12504
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.             : 72200
Τηλ.             : 2842340406
ΦΑΞ            : 2842023999
E- mail        : dimos@ierapetra.gov.gr

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» Ομάδα Ε (τρέιλερ μεταφοράς μηχανημάτων έργων)

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιεράπετρας» και ειδικότερα για την Ομάδα Ε (τρέιλερ μεταφοράς μηχανημάτων έργων)

Οι  προσφορές υποβάλλονται με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 7172/2018 Μελέτη που συνέταξε η Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου:  η οποία αναλύεται σε 230.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και 9.905,60 από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2019 (20/09/2019) και ώρα 17:00.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) και είναι γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. παρέχονται  και επιπλέον πληροφορίες επί  του διαγωνισμού.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θα καταχωρηθούν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ http://www.promitheus.gov.gr.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL) :   http://www.ierapetra.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θεοδόσιος Καλαντζάκης