ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. : 72200
Πληροφορίες: Φ. Ατζαράκη
Τηλ. :  2842340345

Ιεράπετρα 22/02/2016
Αρ. πρωτ: 1874

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια γραφικής ύλης», προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 11.801,27 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.

Για την κάλυψη  της ανωτέρω  δαπάνης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης»  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.36/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με      Κ.Α.:02.10.6612.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η Προσφορά σας μπορεί να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας  (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την  3η Μαρτίου  2017 , έως τις 11:00 το πρωί.

Λεπτομέρειες της προς ανάθεση προμήθειας, βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνα 2842340345 (αρμόδια υπάλληλος κα Ατζαράκη Φωτεινή).

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χρυσούλα Χατζημαρκάκη