ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                symbolo       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

                                                                                                                                     ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

                                                                                                                                                      Ταμείο Συνοχής
Ιεράπετρα  24/06/2019
Αρ. πρωτοκόλλου
  9226

ΑΔΑ: 6ΧΣΦΩΡ8-4ΤΣ

 

Tίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΤΗΛΕ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο Δήμος  Ιεράπετρας προκηρύσσει διαγωνισµό που θα διεξαχθεί µε κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύµβασης, µε βάση τα συµβατικά τεύχη, ανέρχεται συνολικά σε  700.000,00  € ( χωρίς Φ.Π.Α. 24% ).

 Η µελέτη κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (CPV) :32441100-7 «Τηλεµετρικό Σύστηµα Παρακολούθησης» και 32441200-8 Εξοπλισµός τηλεµετρίας και ελέγχου.

  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας www.ierapetra.gov.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28423 – 40300, FAX επικοινωνίας 28420 – 23999, αρµόδιos υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γεώργιος Μαράκης.
  2. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/08/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/08/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε βάση την τιµή, τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, που καθορίζονται στους επιμέρους Πίνακες, σύμφωνα µε όσα απαιτεί η Αναλυτική ∆ιακήρυξη της Μελέτης
  3. ∆ικαιούμενοι συµµετοχής στον διαγωνισμό:

4.1.∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

4.2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 4.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

  1. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια , καθώς και την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητά του, σύµφωνα µε όσα απαιτεί η Αναλυτική ∆ιακήρυξη της Μελέτης.
  2. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των Δέκα τέσσερις χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της (12 μήνες για την προμήθεια & εγκατάσταση των προσφερομένων υλικών και  12 μήνες  δοκιμαστικής λειτουργίας  του συνολικού συστήματος).

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

Ο  Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης