Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας καθώς και τους πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης, της με αριθμό πρωτ. 9848/01-8-2023 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την καθαριότητα των  σχολικών μονάδων του Δήμου.

 

 

Με εντολή Δημάρχου

    H Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Χρυσούλα Xατζημαρκάκη

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ