Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει τον πίνακα προσωρινών επιτυχόντων της με αριθμό πρωτ. 9848/01-8-2023 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την καθαριότητα των  σχολικών μονάδων του Δήμου.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Οι ενστάσεις κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων δύναται να κατατίθενται  από τους ενδιαφερομένους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την  ημέρα της ανάρτησής τους

                          24-08-23 ως και τις 25-08-2023 ημέρα Παρασκευή

Οι εν λόγω ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας (ώρες 7:30΄-15:30΄), κατά τις εργάσιμες ημέρες ή υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr.

 

Σε περίπτωση παραίτησης υποψηφίου θα γίνει αντικατάστασή του από υποψήφιο που είναι επιλαχών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας επιλαχόντων προκειμένου για την επιλογή θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση.

 

Με εντολή Δημάρχου

Η Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Χρυσούλα Xατζημαρκάκη

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ