ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                           Ιεράπετρα 7.03.2019
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ οικ.
3185
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση :
Πλ.Κανουπάκη
Τ.Κ.72200
Πληροφορίες:
Α.Περάκη-Ε.Λιαπάκη
Τηλέφωνο: 28423-40360,62
email.:aperaki@0448.syzefxis.gov.gr,
liapaki@ierapetra.gov.gr

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας  Θεοδόσιος Καλαντζάκης έχοντας υπόψη :

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις των παρ.8, 11 έως και 17 και του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) « Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του Ν.4038/2012. (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012) Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 237/Β/9-2-2016 όπως αυτός  διορθώθηκε με το ΦΕΚ 838/Β/30-3-2016.
 • Την ΑΠ:ΔΥ/28.2.2019 Βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας περί εξασφάλισης πίστωσης που θα βαρύνει τους ΚΑ 00/6031.01 με τίτλο « Τακτικές αποδοχές ειδικών Συνεργατών Δημάρχου» ποσό σαράντα οκτώ χιλιάδων  ευρώ (48.000,00 €) και  ΚΑ  00/6053.01 έως 00/6053.05  με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές ειδικών θέσεων» συνολικό ποσό δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (15.200,00€)   του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. Έτους 2019.
 • Την αναγκαιότητα αντικατάστασης παραιτηθέντος Ειδικού Συμβούλου για τις ανάγκες του Δημάρχου σε  θέματα τεχνικά τα οποία απαιτούν την παροχή υπηρεσιών από άτομο με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία ιδιαίτερα σε μελέτες και επίβλεψη Κτιριακών Έργων και ιδιαίτερα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας θέσης ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού ως Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέματα Τεχνικού χαρακτήρα και ειδικά σε θέματα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ για την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( άρθρο 12 του Ν.3584/2007)
 • Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος) άρθρο 13 του Ν.3584/2007).
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ( άρθρο 15 του Ν.3584/2007)
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους ( άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ)   της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών.

Γ) Οκταετή (8)  τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτη και επίβλεψη κατασκευής τεχνικών έργων οδοποιίας, ύδρευσης αποχέτευσης, σύνταξη και έλεγχο αναλυτικών επιμετρήσεων, επιμετρητικών σχεδίων, Τελικών Επιμετρήσεων, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και σύνταξη σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή.

Εμπειρία στη Σχεδίαση και Παρουσίαση Μελετών και συμμετοχή σε ομάδες και μελετητικά σχήματα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπόνησης μελετών τουλάχιστον ενός έτους όπως αποδεικνύεται με την κατοχή σχετικής βεβαίωσης.

Εμπειρία στην ενασχόληση με περιφερειακά ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα (Leader κλπ)  και συμμετοχή σε διαδικασίες προεπιλογής για ένταξη σχετικών προτάσεων ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης , η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Ε) Άριστη γνώση Η/Υ ( Autocad, Photoshop , MS Office, Προγράμματα Φωτορεαλισμού και  παρουσίασης VIDEO)

Θα προτιμηθούν κάτοικοι και δημότες του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο ειδικός συνεργάτης είναι μετακλητός υπάλληλος και υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται

Η  πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του του είναι  κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία. Δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίματα, ούτε οι θέσεις έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει.

Οι αιτήσεις  με το βιογραφικό σημείωμα και τα  αποδεικτικά των προσόντων  και της ειδικότητας των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες ( Δημοκρατίας 31 ,722 00 Ιεράπετρας) με ημερομηνία λήξης  πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μία εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας στην επικράτεια του Δήμου Ιεράπετρας ή του Νομού Λασιθίου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θεοδόσιος Καλαντζάκης