ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ιεράπετρα,03-08-2015
Αριθμ.Πρωτ.οικ.9766
Ταχ.Δ/νση :Πλ.Κανουπάκη
Τ.Κ.72200
Πληροφορίες:Α.Περάκη
Τηλέφωνο: 28423-40360
Fax:  2842028869

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Ο Δήμος Ιεράπετρας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των παρακάτω θέσεων  προσωπικού  ήτοι : (1) θέση της κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ1 Διοικητικού , (1) θέση της κατηγορίας ΠΕ κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και (4) θέσεων της  κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ1 Διοικητικού, με μετάταξη τακτικών  υπαλλήλων εντός της υπηρεσίας του Δήμου.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ  υπάλληλοι του Δήμου Ιεράπετρας, οι οποίοι διαθέτουν  τα τυπικά προσόντα των παραπάνω θέσεων  και δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
Η μετάταξη  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  76,   79 και 183 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2007), τις διατάξεις  του  άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α’) και του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου το αργότερο  μέχρι την Παρασκευή 7-8-2015.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων για την ενημέρωση των υπαλλήλων τους, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και των γραφείων της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού.

ΜΕΔ
Ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Εμμανουήλ Φραγκούλης