Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ 110/05-04-2011.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπιστεί κανονισμός λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός».

Επίσης, στην παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 στ΄ του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 ορίζεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας στην συνεδρίαση του (Αριθμός Πρακτικού : 9/2011) στις 5 Απριλίου του 2011 (ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 3949/31-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου) ψήφισε κατά πλειοψηφία – απόφαση ΔΣ 110/5-4-2011 – τον Κανονισμό Λειτουργίας του που αποτελείται από δέκα οκτώ (18) άρθρα.

Ο αρχικός Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε δύο φορές :

 • Με την απόφαση του Δ.Σ 288/1-9-2011
  (τροποποίηση ως προς το Άρθρο 11 , παράγραφο 1, προσθέτοντας περίπτωση ια) Επιτροπή Διαρροών και Υπερκαταναλώσεων Ύδρευσης.)
 • Με την απόφαση του Δ.Σ 91/28-03-2013
  (τροποποίηση ως προς το Άρθρο 11 , παράγραφο 1, προσθέτοντας περίπτωση ιβ) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας)

Αναλυτικά κατά άρθρο ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1ο  – Άρθρο ||  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Δήμαρχος  (άρθρο 7 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87 Α’

2ο  – Άρθρο ||  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1.Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο και δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες των άλλων οργάνων του Δήμου που απαριθμούνται περιοριστικά στις διατάξεις των άρθρων 58, 72, 73, 76, 77, 78 του Ν.3852/2010 ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά το άρθρο 65 παρ. 6 ή σε Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας κατά το άρθρο 83 παρ. 9 ή σε Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας κατά το άρθρο 84 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. Το Δημοτικό Συμβούλιο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να συζητεί και να δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα του Δήμου επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς, επίσης και επί θεμάτων, που σχετίζονται  γενικότερα με  τη διοίκηση του Δήμου, την οικονομική του πορεία και την εν γένει λειτουργία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των δημοτικών Επιχειρήσεων.

2. Στις βασικές αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται και οι εξής:
α. Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
β. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
γ. Αποφασίζει για τη δημιουργία, τη συγχώνευση και την προσάρτηση Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και παρέχει τη συναίνεσή του αυτή για την προσάρτηση και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, εφόσον το Τοπικό Διαμέρισμα συνορεύει με το Δήμο (άρθρο 4 του Ν.3463/2006 και άρθρο 283 του Ν.3852/2010).
δ. Αποφασίζει για την ιστορική έδρα του Δήμου (άρθρο 6 του Ν.3463/2006 και άρθρο 283 του Ν.3852/2010).
ε. Προτείνει τη μετονομασία του Δήμου, Τοπικών Διαμερισμάτων και οικισμών, προκειμένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα περί τούτου (άρθρο 7 του Ν.3463/2006).
στ. Αποφασίζει για την μετονομασία των δημοτικών οικισμών και των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρο 7 του Ν.3463/2006).
η . Αποφασίζει για την ονομασία και τη μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών (άρθρο 8 του Ν.3463/2006).
ζ. Καθορίζει με απόφασή του το σήμα που μπορεί να κάνει χρήση ο Δήμος, το οποίο αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της ιδιαιτερότητας του χώρου και συνεκτίμηση των στοιχείων που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (άρθρο 9 του Ν.3463/2006).

3. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

4.Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η οποία πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, για ιδιαίτερα σοβαρά θέματα, να αποφασίζει να ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των Επιτροπών Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής.

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα, τα οποία τυχόν παραπέμπουν οι Επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής σε αυτό για λήψη απόφασης, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθ. 72 παρ.4 και 73 παρ.4 του Ν. 3852/2010.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, στην αρχή κάθε έτους, να αναθέτει στα Συμβούλια των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινοτήτων την άσκηση αρμοδιοτήτων του, εκτός από την έκδοση κανονιστικών πράξεων, την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, τη σύναψη δανείων, τη σύσταση και λειτουργία δημοτικών Ιδρυμάτων και λοιπών Νομικών Προσώπων και την εκλογή των συλλογικών οργάνων τους και τις αποφάσεις που απαιτούν, κατά τις ειδικές  διατάξεις, ειδική πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Η  απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε 1 (μια) τουλάχιστον εφημερίδα του Νομού και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε περίπτωση, όπου τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές, το Δημοτικό Συμβούλιο εκδίδει διαπιστωτική πράξη, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου και τις ασκεί το ίδιο.

7. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας, ή ειδικά και κατά περίπτωση για την επεξεργασία και εισήγηση συγκεκριμένων θεμάτων. Στις εν λόγω Επιτροπές εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ συμμετέχουν και ιδιώτες με ειδικές γνώσεις επί των προς επεξεργασία θεμάτων, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.

3ο  – Άρθρο ||  ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  (άρθρο 67 Ν.3852/2010)

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.

3. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).

4. Αν το Συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του.

5. Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το Συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του Προέδρου με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με την Πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν.3852/2010.

6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

7. Δημοτικός σύμβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών να δηλώσει στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του Δήμου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά  την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου.

8. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα  χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

4ο  – Άρθρο ||  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόμα και την αποβολή όποιου διαταράσσει τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση αποβολής μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επηρεάζεται η απαρτία και η ισχύς των αποφάσεών του.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως, κατά την παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.3852/2010, από τον Αντιπρόεδρο. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου, ασκεί καθήκοντα Προέδρου.

3. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον Δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.

4. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου προσκαλείται ο Δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο Δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο.

5. Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλούνται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν στις αντίστοιχες Κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι άκυρη.

6. Ανάλογα με το θέμα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να καλεί στη συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες, προκειμένου να συμβάλουν με τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαμόρφωση της απόφασης. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των ομιλητών .

7. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο.

8. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος, εφόσον παρίσταται στη συνεδρίαση, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

9. Μετά το Δήμαρχο, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, κατά τη σειρά του αριθμού των εδρών που διαθέτει κάθε παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, και στη συνέχεια οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι και οι συμμετέχοντες Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων (όταν έχουν θέματα της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Προεδρείο του Δ.Σ., την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, των κατά περίπτωση αρμοδίων Προέδρων Ν.Π., Επιτροπών και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός. Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο λεπτά.

10. Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν από τους αναφερομένους δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.

11. Στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του Δημάρχου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με σχετική δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συζήτησης κάθε θέματος, μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.

12. Ο Δήμαρχος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο κατά περίπτωση αρμόδιος Πρόεδρος Ν.Π. ή εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωμα για πέντε λεπτά ομιλίας ανά θέμα, με δυνατότητα δευτερολογίας διάρκειας τριών λεπτών. Κατά τη δευτερολογία, ο Δήμαρχος ομιλεί τελευταίος, εφόσον το επιθυμεί. Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων είναι δυνατή, μετά από πρόταση του Προέδρου, η παράταση ή η σύντμηση του ανωτέρω προβλεπόμενου μέγιστου χρόνου ομιλίας κατά δύο λεπτά. Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας και οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων έχουν χρόνο ομιλίας δύο λεπτών το πολύ, χωρίς δυνατότητα δευτερολογίας.

13. Ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και οι κατά το νόμο συμμετέχοντες στις συζητήσεις μπορούν να επικαλεστούν παρεμπίπτοντα ζητήματα, που αφορούν ιδίως την τήρηση του παρόντος κανονισμού, τη σειρά της ημερήσιας διάταξης και την πρόταση για αναβολή της συζήτησης οποιουδήποτε θέματος. Τα ίδια πρόσωπα μπορούν να επικαλεστούν προσωπικό ζήτημα που θεωρείται η κατά τη συνεδρίαση μομφή σε βάρος τους που περιέχει υβριστική εκδήλωση εναντίον τους ή απόδοση διαφορετικής γνώμης από εκείνη που εξέφρασαν. Ο επικαλούμενος οποιοδήποτε παρεμπίπτον ζήτημα ή προσωπικό ζήτημα οφείλει να το προσδιορίσει μέσα σε ένα λεπτό της ώρας και να το στηρίξει σε συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος Κανονισμού, ή της νομοθεσίας, διαφορετικά ο Πρόεδρος απορρίπτει την επίκληση. Για παρεμπίπτοντα και προσωπικά ζητήματα αποφαίνεται ο Πρόεδρος. Αν διατυπωθούν αντιρρήσεις αποφασίζει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο με ανάταση ή έγερση χωρίς άλλη συζήτηση. Επίκληση παρεμπίπτοντος ή προσωπικού ζητήματος δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη της ψηφοφορίας για κύριο ζήτημα.

14. Οι διαλογικές συζητήσεις απαγορεύονται. Διακοπή ομιλητή μπορεί να γίνει αν το επιτρέψει ο ίδιος και αν συμφωνεί και ο Πρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα λεπτό χωρίς ισόχρονη παράταση του χρόνου της ομιλίας.

15. Ο ομιλητής δεν μπορεί να απομακρύνεται από το υπό συζήτηση θέμα, διαφορετικά, ο Πρόεδρος τον καλεί να επανέλθει σε αυτό. Αν δεν συμμορφωθεί, ο Πρόεδρος τον προειδοποιεί ότι θα του αφαιρέσει το λόγο. Αν και μετά τη νέα αυτή επισήμανση ο ομιλητής δεν επανέλθει στο θέμα, ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. Ο Πρόεδρος αφαιρεί το λόγο και από όποιον παίρνει το λόγο χωρίς να έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ομιλητών. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων αυτής της παραγράφου, ο Πρόεδρος δίνει εντολή να μη γίνεται καταχώρηση των αντίστοιχων ομιλιών στα πρακτικά.

16. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει.

5ο  – Άρθρο ||  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες. Η παρουσία των φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί λειτουργική συνέπεια του δημόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών του. Οι ενδιαφερόμενοι για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ειδοποιούνται με φροντίδα του Προεδρείου.

2. Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι παρευρισκόμενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. Δεν επιτρέπεται να συνομιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιμάζουν ή να αποδοκιμάζουν τις απόψεις των συμβούλων και γενικά να παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή  παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο.

3. Στους δημοσιογράφους και γενικά σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.

5. Δημότες και κάτοικοι που έχουν ειδικό έννομο συμφέρον, μετά από αίτησή τους, λαμβάνουν κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή αντίγραφο της μαγνητοσκοπημένης συζήτησης. Σε περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων, τίθενται τα παραπάνω στοιχεία σε πλήρη γνώση των αιτούντων για ενημέρωση τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ` αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα για την επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων, αρμοδιότητάς του, που υποβάλλονται σε αυτό από δημότες και κατοίκους ατομικά ή συλλογικά, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή τους.

7. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξασφαλίζει στους δημότες πλήρη πληροφόρηση για τα, κάθε είδους, προβλήματα της περιφέρειάς του, καθώς και για τη δραστηριότητά του, αναφορικά με την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων αυτών.

6ο  – Άρθρο ||  ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου γίνονται στο δημοτικό κατάστημα υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου, που τον αναπληρώνει νόμιμα.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το δημοτικό κατάστημα είναι ακατάλληλο ή δεν επαρκεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, στις Τοπικές Κοινότητες, ύστερα από απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του.

7ο  – Άρθρο ||  ΑΠΑΡΤΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, εγκαίρως και κανονικώς, όλα τα μέλη του οργάνου, ώστε να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη κλήσεως ή η έλλειψη νομίμου επιδόσεως ή μη εγκαίρου, θεραπεύονται μόνο με την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.

2. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του.

3. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

4. Η νόμιμη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου παύει να υπάρχει για όσο χρόνο εκλείπουν οι προϋποθέσεις της νομίμου συγκροτήσεως, όπως επήλθε με την εγκατάσταση των μελών του οργάνου. Στην περίπτωση που επήλθε θάνατος, παραίτηση, έκπτωση κλπ. μέλους Δημοτικού Συμβουλίου η νόμιμη συγκρότηση αποκαθίσταται μόνο με την εγκατάσταση του νέου τακτικού μέλους.

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί και συλλογικό διοικητικό όργανο και ως προς τα ζητήματα της λειτουργίας του εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως ισχύει, εφ’ όσον με τις ειδικές διατάξεις του ΚΔΚ και του Ν.3852/2010 δεν ρυθμίζονται ειδικά τα ζητήματα αυτά, καθώς και οι διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία τάσσονται οι σύμβουλοι υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας γνώμης. Υπάρχουν δύο ειδών ψηφοφορίες, η φανερή και η μυστική. Η φανερή ψηφοφορία αποτελεί τον κανόνα στα Δημοτικά Συμβούλια και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε συμβούλου, ο οποίο δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της πρότασης. Όπου στο Νόμο δεν αναφέρεται το είδος της ψηφοφορίας, αυτή είναι φανερή. Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια και ακολουθείται μόνο στις περιπτώσεις, που ρητά προβλέπονται από το νόμο. Κατ’ αυτή, αν διαπιστωθεί ψηφοδέλτια να περιέχουν διακριτικά σημεία που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, αυτά ακυρώνονται. Η μυστική ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, αν σ’ αυτή δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων, όπως και στην περίπτωση που προκύψει διαφορά στην καταμέτρηση, μεταξύ αυτών που ψήφισαν και των ψηφοδελτίων. Αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.

7. Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου ή η δήλωση απουσίας κάποιου μέλους προκειμένου να αρνηθεί ψήφο, μετρούν ως αρνητικές ψήφοι και το μέλος λογίζεται παρόν.

8. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν παρόντα κατά την έναρξη (κατά την εκφώνηση των ονομάτων) και με την παρουσία τους διαπιστώθηκε η απαρτία, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ως προς την ύπαρξη της απαρτίας. Επίσης, απαρτία θεωρείται ότι επιτεύχθηκε για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία ,αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

8ο  – Άρθρο ||  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, ψηφοφορίες, αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες.

2. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη πρακτικογράφου δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.

3. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τα πρόχειρα πρακτικά που τηρούνται αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, μονογράφονται από τον πρόεδρο και αριθμούνται, με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως ο αρνηθείς να υπογράψει δημοτικός σύμβουλος, καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε η υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.

6. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφασης, παίρνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε πρώτη (1η) του χρόνου ξεκινάει καινούρια αρίθμηση.

7. Οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

9ο  – Άρθρο ||  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα, εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες στο Δημοτικό Κατάστημα και οι ατομικές διοικητικές πράξεις τουλάχιστον σε περίληψη. Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από δημοτικό υπάλληλο ή άλλο δημόσιο όργανο. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων κατά τον ανωτέρω τρόπο συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της νόμιμης υπόστασής τους, ενώ η τήρηση ή μη αυτού ελέγχεται αυτεπάγγελτα από τον ακυρωτικό δικαστή .

2. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις που αφορούν στην επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προσωπικής εργασίας, πέραν της ανωτέρω δημοσιεύσεως δημοσιεύονται εντός 5 ημερών από της ημέρας λήψεως αυτών, ολόκληρες στο Δημοτικό Κατάστημα και συντάσσεται πρακτικό δημοσιεύσεως, ενώπιον δύο μαρτύρων. Όπου νομίμως προβλέπεται, περίληψη αυτών δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο Δήμο ή αν δεν υπάρχει ημερήσια εφημερίδα σε εβδομαδιαία .

3. Από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, προβλέπεται ειδικός τρόπος δημοσίευσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Διαδίκτυο. Απόφαση μη δημοσιευόμενη, παρά την ύπαρξη σχετικής νόμιμης υποχρέωσης είναι άκυρη.

4. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στον Ελεγκτή Νομιμότητας, εφόσον αφορούν:

 • ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου
 • την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών
 • την αγορά και εκποίηση ακινήτων
 • την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
 • την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων
 • τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
 • τη σύναψη δανείων
 • τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
 • τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Οι αποφάσεις, που αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας, συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού και από τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοσή της μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συνεδρίαση του οργάνου

10ο  – Άρθρο ||  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  (άρθρο 68 Ν.3852/2010)

1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το Συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους που προβλέπει ο νόμος.

2. Έχουν επίσης υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το Συμβούλιο.

3. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

4. Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3852/2010 και σε περίπτωση υποτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κινεί τη σχετική διαδικασία.

5. Αν ένας σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου, μπορεί να του επιβληθεί ποινή έκπτωσης κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

6. Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

7. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

8. Ο δημοτικός σύμβουλος δικαιούται να θέσει θέμα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του παραβιάζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας από τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και να ζητήσει να αποφανθεί το Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος θέτει άμεσα το θέμα για ψήφιση και το Συμβούλιο αποφαίνεται χωρίς αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις.

9. Αν κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης δημιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν την ομαλή συνέχισή της, ο Πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα τη διακόψει και αν η ίδια κατάσταση συνεχιστεί, ο Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισμένη ώρα, που την ανακοινώνει στο σώμα. Κατά τη διακοπή οι δημοτικοί σύμβουλοι εξέρχονται της αίθουσας συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση της συνεδρίασης και αν ο θόρυβος συνεχιστεί δικαιούται να τη λύσει.

10.Οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ζητούν δια του Προέδρου, από το Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή και τους Αντιδημάρχους, πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι παραπάνω, οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία, εντός μηνός. Επίσης, οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να καταθέτουν γραπτές ερωτήσεις, δια του Προέδρου, προς το Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα του Δήμου, οι οποίες απαντώνται εγγράφως εντός μηνός. Αν δεν απαντηθούν, οι ερωτήσεις επαναφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και απαντώνται εγγράφως στην πρώτη συνεδρίαση, μετά την παρέλευση του μήνα από την κατάθεσή τους, στο τέλος της συνεδρίασης, μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στην ερώτηση, μετά την ανάπτυξή της από τον ερωτώντα δημοτικό σύμβουλο, απαντά ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που θα ορίσει ο ίδιος και η συζήτηση δεν γενικεύεται.

11ο  – Άρθρο || ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (άρθρο 70 Ν.3852/2010)

1. Στο Δήμο συστήνονται οι ακόλουθες Επιτροπές:

2. Η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010, του παρόντος άρθρου και του ν. 2690/1999.

3. Οι Επιτροπές αποτελούνται από 5 έως 21 μέλη, και συγκεκριμένα από δημοτικούς συμβούλους, ιδιώτες και υπαλλήλους του Δήμου.

4. Στις Επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος, που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του Δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της Επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.

5. Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη μπορούν, μετά από πρόταση του Δημάρχου, να παραπεμφθούν σε Επιτροπή, μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και καθορίζει και την προθεσμία για την υποβολή της σχετικής μελέτης ή εισήγησης. Τα θέματα, που εισάγει προς συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν παραπέμπονται σε Επιτροπή του παρόντος. Επίσης, ο Πρόεδρος μπορεί να παραπέμπει σε Επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέμα, πριν αυτό εγγραφεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

6. Οι Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν νόμιμα, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Λαμβάνουν από τις υπηρεσίες του Δήμου τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητούν για τη διευκόλυνση του έργου τους, δια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο της κάθε Επιτροπής.

12ο  – Άρθρο ||  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 66 Ν.3852/2010)

1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.

2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διακρίνονται σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό που έχουν εκλεγεί, εφόσον αυτός ο συνδυασμός έχει εκλέξει τουλάχιστον ένα σύμβουλο.

3. Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το Προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί. Επίσης, εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέλη, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) να διαγράψει σύμβουλο που είναι μέλος της.

4. Οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων λαμβάνουν το λόγο στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά το Δήμαρχο και κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν ενημέρωση και συγκεκριμένα στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων τους από το Δήμαρχο, το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τους Αντιδημάρχους, τους κατά περίπτωση Προέδρους Ν.Π. και εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους.

5. Στις Επιτροπές που συστήνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μελέτη και εισήγηση εξειδικευμένων θεμάτων, συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των δημοτικών παρατάξεων, που προτείνονται από αυτές.

6. Οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και το Δήμαρχο, προκειμένου να υπάρχει η διευκόλυνση της λειτουργίας των δημοτικών παρατάξεων με ενημερώσεις και παροχή συγκεκριμένων στοιχείων από τις υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης, ο Δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούν οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων από τον ίδιο ή την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εντός μηνός.

7. Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Προεδρείου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.

8. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η δημοτική Αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.

13ο  – Άρθρο ||  ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη συγκρότηση και σύγκληση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της  συμμετοχής των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους (άρθρο 1 παρ.1 Ν.3463/2006).

2. Σκοπός του Συμβουλίου Νέων είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία με το Δήμο, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, δημιουργείται και τηρείται, με ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, Μητρώο Νέων, στο οποίο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, νέοι ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νέων διαγράφονται αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους, εκτός εάν έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο του άρθρου 5 του παρόντος, οπότε διατηρούν την ιδιότητά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

4. Το Συμβούλιο των Συμβουλίων Νέων είναι 7μελές.

5. Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών που χαράσσει η Συνέλευση.

6. Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.

7. Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την ανάδειξη των μελών του νέου Συμβουλίου.

8. Οι ιδιότητες Δημάρχου, Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής / Τοπικής κοινότητας, Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας, Περιφερειάρχη, Προέδρου ή μέλους Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου του παρόντος άρθρου.

9. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδριάσεως του Συμβουλίου κοινοποιείται με ευθύνη των ανωτέρω στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

10.Το Συμβούλιο μπορεί να συνιστά επιτροπές για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν τους νέους της περιοχής του.

14ο  – Άρθρο ||  ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ( άρθρο 84 Ν.3463/2006)

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί με απόφασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας.

2. Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί.

3. Το Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας είναι συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.

4. Έργο του είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.

15ο  – Άρθρο ||  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  (άρθρο 85 Ν.3463/2006)

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτήσει με απόφασή του το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την απασχόληση, που αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και έχει σαν αποστολή του την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν στους ανέργους, με κύριο στόχο την υποστήριξή τους και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης.

2. Το όργανο αυτό αποτελείται από αιρετούς και κατοίκους του Δήμου. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, συνεργάζονται και συντονίζουν τη δράση τους με τα κατά τόπους γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ., τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και με τις Επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου.

16ο  – Άρθρο ||  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ  (άρθρο 217 Ν.3463/2006)

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση όπου γίνεται Απολογισμός των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά στη διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του Δήμου. Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάζεται από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης η ετήσια έκθεσή του.

2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.

4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον Απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης Απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 του Ν.3463/06.

17ο  – Άρθρο ||  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Δήμο και στα πλαίσια του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, λειτουργεί Υπηρεσία Δημοτικού Συμβουλίου, με αρμοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων, που αφορούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Προεδρείο του. Η Υπηρεσία αποτελείται από τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλους υπαλλήλους, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και ανάλογα με τις ανάγκες.

Στις αρμοδιότητες συμπεριλαμβάνονται η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δημοσίευση των αποφάσεων, η ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και των Προέδρων των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων επί θεμάτων που τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως ισχύει και του παρόντος Κανονισμού.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας αυτής στην προώθηση των σχετικών με τη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις εργασιών, όπως και των εργασιών που αφορούν στην ενημέρωσή τους, σε ατομική ή συλλογική βάση, επί των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που τους ενδιαφέρουν, όταν αυτοί καταθέτουν αναφορές και ερωτήσεις.

Ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της υπηρεσίας υπάλληλος, ευθύνεται για την προώθηση των αναφερόμενων θεμάτων, ώστε οι απαντήσεις στις παραπάνω αναφορές και ερωτήσεις των πολιτών να δίνονται από το αρμόδιο όργανο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

18ο  – Άρθρο ||  ΙΣΧΥΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του και δημοσίευσή του.

2. Η τροποποίηση του Κανονισμού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει η με αριθμό 318/2008 όμοια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/2011.

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Σχετική Νομοθεσία 

N. 3852/10 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (όλος ο Νόμος)

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου
Πλατεία Κανουπάκη - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: κ.Δαγαλάκη Σοφία, 28423-40325 - sofdagalaki@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr