Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων ν. 305/2014

Σε εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 305/2014 Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων στο συνημμένο αρχείο έχει γίνει καταγραφή και αναγράφονται τα:

α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που κατέχει ο ∆ήµος,
β) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, εφαρµόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δηµόσιας πληροφορίας,
γ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που θα διατεθούν µε επιβολή όρων µέσω αδειοδότησης ή τελών, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 9 του Ν. 4305/2014
δ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που υπόκεινται στους περιορισµούς πουτίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 4305/2014 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.

α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που κατέχει ο ∆ήµος
Η καταγραφή των παρακάτω συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που κατέχει ο ∆ήµος είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη, χωρίς να αποκλείεται η εκ παραδροµής µη ολική καταγραφή τους
Αυτοτελές Τµήµα Προγραμματισμού Oργάνωσης Πληροφορικής και ανάπτυξης

Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Τεχνικό Πρόγραµµα
Προϋπολογισµός
Απολογισµός ∆ράσεων
Στοιχεία, µελετες

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
Ληξιαρχικές Πράξεις
Εκθέσεις
Αλλαγή Επωνύμου
Εξελληνισμός Επωνύμου
Οικογενειακές μερίδες
Εκλογικοί κατάλογοι
Τέλεση Πολιτικών γάμων
Άδειες Γάμου
Δηλώσεις Πολιτογράφησης
Μητρώα Αρρένων
Στρατολογικοί Πίνακες

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων
Αποφάσεις Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
Φάκελοι απασχολουμένων εν ενεργεία ή αποχωρήσαντες
Αποφάσεις Δημάρχου
Αποφάσεις, αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες και με Γ. Γ., Αντιδημάρχους, Δ/ντες,προϊστάμενους κ.λ.π.
Δικαστικά
Βεβαιώσεις
Διαβιβαστικά
Προκηρύξεις – Προσλήψεις – Αποχωρήσεις
Πιστοποιητικά
Υπηρεσιακά σημειώματα
Έλεγχος πτυχίων, βεβ/σεων & λοιπών δικαιολογητικών
Σ.Ε.Δ.Δ. (αλληλογραφία κ.λ.π.)
Κάρτες παρουσιών
Άδειες απουσιών
Μετατάξεις, αποσπάσεις
Αποδεικτικά (επιδόσεως εγγράφων)
δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Μητρώα κ.λ.π.ΕΤΑΑ.ΣΕΠΕ OTS
Πειθαρχικά θέματα
Απόψεις υπηρεσίας
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταγραφής στοιχείων προσωπικού
Ατομικά Δελτία Κατάταξης
Ηλεκτρονικά αρχεία προσωπικού
Αναρτήσεις στο διαύγεια, ιστοσελίδα κλπ
Συντάξεις
Απογραφές
Πρωτόκολλο εγγράφων (εισερχομένων & εξερχομένων εγγράφων που αφορούν το Δήμο και τα Ν.Π.
Αρχείο πρωτοκόλλου
Αποδεικτικά (επιδόσεως εγγράφων)
Αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Φάκελοι συμβάσεων
Διακηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών
Αποφάσεις κατακύρωσης-ανάθεσης αναδόχων
Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης / Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Φάκελοι συμβάσεων
Διακηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών
Αποφάσεις κατακύρωσης-ανάθεσης αναδόχων
Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης / Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

Επιτροπής Παιδείας
Αποφάσεις – Γνωμοδοτήσεις

Νομικό Πρόσωπο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αποφάσεις ΔΣ
Φάκελοι συμβάσεων
Διακηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών
Αποφάσεις κατακύρωσης-ανάθεσης αναδόχων
Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης / Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

Νομικό Πρόσωπο Λιμενικό Ταμείο
Αποφάσεις ΔΣ
Φάκελοι συμβάσεων
Διακηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών
Αποφάσεις κατακύρωσης-ανάθεσης αναδόχων
Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης / Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

 

Tμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
Πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας
Βεβαιώσεις οικονομικής αδυναμίας
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κάρτες δικαιούχων κοινωνικού παντοπωλείου
Μητρώο ωφελουμένων κοινωνικού παντοπωλείου
Τεχνικές εκθέσεις για την προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Αρχείο-μητρώο απόρων του Δήμου Ιεράπετρας
Μητρώο εξυπηρετουμένων
Συνεργασία Δήμου με Περιφέρεια Κρήτης σε προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνικές εκθέσεις
Έρευνες συνθηκών διαβίωσης
Κοινωνικές έρευνες σε εισαγγελικές εντολές
Κοινωνικές έρευνες για βιβλιάρια ανασφαλίστων πολιτών
Επίδομα για εφ’ άπαξ οικονομική ενίσχυση
Αποφάσεις για παροχή οικονομικού βοηθήματος
Κοινωνικές έρευνες για οικονομική ενίσχυση σε απόρους από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 202 του νόμου 3463/2006
Ατομικές ψυχολογικές και συμβουλευτικές συνεδρίες
Αποφάσεις για χορήγηση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας για δωρεάν μετακίνηση οικονομικά αδυνάτων πολιτών
Πρόγραμμα προστασίας αστέγων κατά την περίοδο του Χειμώνα
Διαμεσολάβηση και παραπομπές σε Κ.Ε.Π.Α., ασφαλιστικούς φορείς, δομές κοινωνικής προστασίας, Ψυχιατρικές δομές, νοσοκομεία κ.λ.π.

Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας
Αλληλογραφία με υπουργεία περί αδειοδοτήσεων δημοτικών παιδικών σταθμών
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών σταθμών
Εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού Μ.Φ.Π.Α.Δ.
Επιτροπή καταλληλότητας παιδικών σταθμών
Αλληλογραφία για παροχή πληροφοριών και στοιχείων Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης για τον έλεγχο των αδειών λειτουργίας τους
Μητρώο ΜΦΠΑΔ
Εκθέσεις αυτοψίας σε σχολικά κυλικεία για τις συνθήκες υγιεινής
Πρόγραμμα Α΄ βοηθειών και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στα σχολεία του Δήμου
Προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της υγείας των δημοτών
Προγράμματα για την προστασία και προαγωγή απόρων και ανασφαλίστων δημοτών
Συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων-Προαγωγής Υγείας
Αρχείο προγραμμάτων.
Αρχείο εμβολιασμού υπαλλήλων του Δήμου.
Πρόγραμμα εμβολιασμού υπαλλήλων του δήμου
Τεχνική έκθεση προμήθειας εμβολίων
Βιβλιάρια ανασφαλίστων
Αποφάσεις Κοινωνικής Προστασίας για έκδοση βιβλιαρίων ανασφαλίστων
Πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας
Πρακτικά επιτροπών για βιβλιάρια ανασφαλίστων
Μητρώο και αρχείο ανασφαλίστων πολιτών
Παροχή στατιστικών στοιχείων σε υπουργεία
Δελτία τύπου προγραμμάτων υγείας και πρόνοιας και οδηγιών προς τους πολίτες για την προστασία της Δημόσιας υγείας.
Αποφάσεις Επιτροπής Υγείας
Οδηγίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Προσφύγων κατά την παραμονή τους σε δημοτικούς χώρους
Οδηγίες απολύμανσης χώρων παραμονής προσφύγων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες

Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εποπτεία και έλεγχος Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
Εποπτεία και έλεγχος Φιλανθρωπικών σωματείων
Έγγραφα εισερχόμενα καταλληλότητας των Αθλητικών χώρων
Έγγραφα οίκοθεν καταλληλότητας των Αθλητικών χώρων
Έγγραφα εισερχόμενα παραχώρησης Αθλητικών χώρων
Έγγραφα οίκοθεν παραχώρησης Αθλητικών χώρων
Τεχνικές εκθέσεις για την προμήθεια ειδών συντήρησης Αθλητικών χώρων
Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας για την επιλογή οικοπέδου ανέγερσης διδακτηρίου ή μίσθωσης σχολικών ακινήτων
Εισερχόμενα και οίκοθεν για προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού
Αιτήσεις για Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού
Εισερχόμενα – εξερχόμενα για προτάσεις, συνδιοργανώσεις και παραχωρήσεις πολιτιστικών χώρων
Αιτήσεις Εκπαιδευομένων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας
Έντυπα μετακίνησης εκπαιδευτών- στελεχών και ατομικά στοιχεία εκπαιδευτών για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας
Έντυπα αξιολόγησης και πρακτικά συναντήσεων για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης δήμου Ιεράπετρας
Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων υπεύθυνης εκπαίδευσης και υπεύθυνης οργάνωσης για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας
Έντυπα έναρξης –λήξης τμήματος για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικών Ιδρυμάτων
Αρχείο Αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικών Ιδρυμάτων
Αρχείο συντήρησης Αθλητικών Χώρων.
Αρχείο Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
Αρχείο Φιλανθρωπικών σωματείων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής
Βεβαιώσεις τριμελούς επιτροπής σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών
Πιστοποιητικά κατοχής αιγοπροβάτων και χοίρων
Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
Εποπτεία Τ. Ο. Ε. Β.
Τήρηση αρχείων κτηνοτροφικών δηλώσεων
Καταστάσεις βοσκής
Έγγραφα Πολιτών και Δημοσίων Υπηρεσιών προς διεκπεραίωση

Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Άδειες καταστημάτων Υ.Ε.
Άδειες κιν/φων, θεάτρων. Κέντρων διασκέδασης
Άδειες μουσικών οργάνων
Άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Άδειες ΚΥΕ παροχής υπηρεσιών
Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών
Άδειες περιπτέρων
Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών
Διοικητικές κυρώσεις καταστημάτων
Έγγραφα Πολιτών και Δημοσίων Υπηρεσιών προς διεκπεραίωση

Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
Μηνιαίες Εκθέσεις Απολογισμού Τουρισμού
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Τουρισμού
Ανακοινώσεις
Έγγραφα Πολιτών και Δημοσίων Υπηρεσιών προς διεκπεραίωση
Αρχείο στοιχείων ( σε ετήσια βάση ) τοπικού τουριστικού προϊόντος

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α»
1. Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. – Επικοινωνίας – Δημοσίων Σχέσεων – Διαφάνειας και Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης-Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών
Αποφάσεις Προέδρου
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του ΝΠΔΔ της ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Επικοινωνία και Δημόσιες σχέσεις
Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Προέδρου προς χρήση του Προέδρου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προέδρου.
Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων
Κατάρτιση Επιδοτούμενων και μη Προγραμμάτων και Δράσεων
Προγραμματισμός και Οργάνωση του ΝΠΔΔ

2. Διεύθυνση υπηρεσιών υποστήριξης και Λειτουργίας
2.1 Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης & Λειτουργίας
Α) Παροχή Διοικητικών Υπηρεσιών
Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων (Αποσπάσεις –Μετατάξεις-Πειθαρχικό κ.α.)
Διαγωνισμοί και Προσλήψεις- Συμβάσεις Εργαζομένων Συνταξιοδοτήσεις και Αποχωρήσεις
Ανάπτυξη και Απασχόληση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
Υπηρεσιακά σημειώματα-Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Παρουσιολόγιο
Βεβαιώσεις εγκατάστασης
Αποδεικτικά επίδοσης εγγράφων
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταγραφής στοιχείων προσωπικού
Άδειες-Τήρηση ατομικών φακέλων
Πρωτόκολλο-Διαβιβαστικά- Αλληλογραφία
Αρχείο Αιτημάτων Πολιτών
Αναρτήσεις Αποφάσεων και Προκηρύξεων στο Διαύγεια
Β) Παροχή Οικονομικών Υπηρεσιών
Σύνταξη και εκτέλεση Προϋπολογισμού
Λογιστήριο
Προμήθειες
Διαχείριση Αποθήκης & Υλικών
Μισθοδοσία
Ενταλματοποίηση & Έγκριση Δαπανών
Διαχείριση Ταμειακών Διαθεσίμων
Χρήση Web Banking
Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων
Χορηγίες & Δωρεές Δράσεων & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Διαχείριση Κινητής Περιουσίας

2.2 Τμήμα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»
Παιδική Αγωγή
Υποστήριξη της Τρίτης Ηλικίας
Κοινωνική Υποστήριξη

2.3 Τμήμα «Πολιτισμού & Παιδείας»
Μουσική Σχολή
Εικαστικό Εργαστήρι
Θεατρικές Ομάδες
Φεστιβάλ Θεάτρου
Λοιπές Τέχνες και Δράσεις
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Πολεοδομίας
Εκθέσεις Αυτοψίας
Ενστάσεις κατά Εκθέσεων Αυτοψίας και Προσφυγές κατά εντάξεων στις διατάξεις τουΝ.4178/13 προς το ΣΥΠΟΘΑ
Αναστολή Κυρώσεων & Αναστολή Είσπραξης βάσει των Άρθρων 24 και 25 του
Ν.4178/13
Συνδέσεις με δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ-ύδρευσης)
Αποφάσεις Ανάκλησης Υπαγωγών στον Ν.4178/13
Αυτοψίες προκειμένου να εκδοθεί διοικητική πράξη μετά από υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4178/13
Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής
Εγκρίσεις εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας
Άδειες οικοδομικές –εγκρίσεις δόμησης , άδειες δόμησηις, αναθεωρήσεις οικ. αδειών,κατεδάφισης, ενημερώσεις
Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας
Έγγραφες ενημερώσεις για οικοδομικές εργασίες (48η ενημέρωση)
Ανακλήσεις οικοδομικών αδειών – διοικητικών πράξεων
Ανασύσταση φακέλων οικοδομικών αδειών
Βεβαιώσεις Χρήσεων Γης
Βεβαιώσεις δήλωσης Ιδιοκτησίας
Βεβαιώσεις εκτός Σχεδίου
Βεβαιώσεις Οικοδομησιμότητας
Απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών
Σύνταξη διορθωτικών Πράξεων
Βεβαιώσεις όρων δόμησης
Προσκυρώσεις
Μελέτες
Τροποποιήσεις ρυμοτομικού
Πράξεις αναλογισμού
Τμήμα Μελέτης – Κατασκευής συγκοινωνιακών, κτιριακών και Η/Μ έργων
Αρχείο Μελετών
Αρχείο Έργων
Τεχνικό Πρόγραμμα Μελετών και Έργων
Φάκελος Νομοθεσία, εγκυκλίων κλπ
Φάκελος Παιδικών Χαρών
Φάκελος Ομβρίων-Ρέματα
Φάκελος Αποχετεύσεων

Τμήμα Συντήρησης συγκοινωνιακών, κτιριακών και Η/Μ έργων
Αρχείο Μελετών
Αρχείο Έργων
Τεχνικό Πρόγραμμα Μελετών και Έργων
Φάκελος Νομοθεσία, εγκυκλίων κλπ
Αρίθμηση Οδών
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις
Φάκελος Αυτοψιών (πεζοδρόμια, περίπτερα, κλπ)
Άδεις Τομών
Άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων
Φάκελος Φωτισμός- ΔΕΗ
Φάκελος Βλαβών-Αποκαταστάσεων

Τμήμα Ύδρευσης- Άρδευσης- Αποχέτευσης
Αρχείο Μελετών
Αρχείο Έργων
Τεχνικό Πρόγραμμα Μελετών και Έργων
Φάκελος Νομοθεσία, εγκυκλίων κλπ
Φάκελος Βλαβών-Αποκαταστάσεων

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μελέτες προμηθειών, υλικών και υπηρεσιών
Μηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων Καθαριότητας
Μηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων ανακύκλωσης
Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συμβουλίου που αφορούν την Πολιτική Προστασία
Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορούν την Πολιτική Προστασία
Έγγραφα ∆ηµοτών & ∆ηµοσίων Υπηρεσιών προς διεκπεραίωση
Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συμβουλίου που αφορούν Καθαριότητα και Ανακύκλωση
Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορούν Καθαριότητα και Ανακύκλωση
Κανονισμός Καθαριότητας
Κανονισμός Κοιμητηρίων
Έγγραφα λειτουργίας Κοιμητηρίων

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
– Χρηματικά εντάλματα πληρωμής
– Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης
– Ανατροπές ανάληψης υποχρέωσης
– Μητρώο Δεσμεύσεων
– Καταστάσεις αποστολής ενταλμάτων
– Προϋπολογισμός –Αναμορφώσεις-Τριμηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης
– Προϋπολογισμού
– Απολογισμός – ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης -Προσάρτημα
– Στατιστικά
– Μισθοδοτικές καταστάσεις
– Αρχείο ΕΑΠ
– Αρχείο ΑΠΔ
– Βεβαιώσεις αποδοχών (αποδείξεις μισθοδοσίας, ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών,
– βεβαιώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και τραπεζικά ιδρύματα)
– Απόδοση κρατήσεων παρακρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία
– Εισηγήσεις προς ΔΣ και ΟΕ
– Αποφάσεις Δήμαρχου
– Έγγραφα προς υπηρεσίες και προς τρίτους

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
– Διακηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών – εργασιών
– Αποφάσεις κατακύρωσης-αναθέσεις αναδοχών
– Εισηγήσεις προς ΔΣ και ΟΕ
– Γνωμοδοτήσεις
– Συμβάσεις

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ –ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
– Ακίνητη περιουσία
– Γραμμάτια είσπραξης (Γ.Ε.)
– Διπλότυπα είσπραξης (Δ.Ε.)
– Δεσμεύσεις χορήγησης φορολογικής ενημερότητας
– Αρχείο αποδεσμεύσεων φορολογικής ενημερότητας
– Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλών
– Χρηματικοί κατάλογοι
– Βεβαιώσεις μη οφειλής-Δημοτική Ενημερότητα
– Αρχείο οφειλετών- ατομικών ειδοποιήσεων
– Αποδεικτικά επίδοσης χρηματικών καταλόγων
– Ρυθμίσεις οφειλών
– Άδειες, Βεβαιώσεις, Δηλώσεις
– Εισηγήσεις προς ΔΣ και ΟΕ
– Αποφάσεις Δ.Σ. διαγραφής εσόδων
– Αποφάσεις επιβολής προστίμων
– Αποφάσεις τελών
– Extrait τραπεζικών λογαριασμών
– Πληρωμένα Χρηματικά εντάλματα
– Βιβλία τρεχούμενων λογαριασμών και εισπράξεων

β) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, εφαρµόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δηµόσιας πληροφορίας,

http://www.ierapetra.gov.gr
∆ελτία Τύπου
διακηρύξεις διαγωνισµών προµηθειών-υπηρεσιών-εργασιών
Ανακοινώσεις
https://diavgeia.gov.gr
Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις Οικολογικής Επιτροπής
Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αποφάσεις ∆ηµοτικής Επιτροπής διαβούλευσης
Αποφάσεις Συµβούλιου ∆ηµοτικής Κοινότητας Βάρης
Αποφάσεις Συµβούλιου ∆ηµοτικής Κοινότητας Βούλας
Αποφάσεις Συµβούλιου ∆ηµοτικής Κοινότητας Βουλιαγµένης
Αποφάσεις ∆ηµάρχου
Αποφάσεις ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής
Άδειες οικοδοµικές –εγκρίσεις δόµησης , άδειες δοµήσεις, αναθεωρήσεις οικ. αδειών,
κατεδάφισης, ενηµερώσεις
Ανακλήσεις οικοδοµικών αδειών – διοικητικών πράξεων
Αποφάσεις ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
διακηρύξεις διαγωνισμών προµηθειών-υπηρεσιών-εργασιών-έργων-µελετών ∆ήµου
Αποφάσεις κατακύρωσης-ανάθεσης αναδόχων-εργολάβων ∆ήµου
Συµβάσεις προµηθειών-υπηρεσιών-εργασιών-έργων-µελετών
Χρηματικά εντάλματα πληρωμής
Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης
Aνατροπές ανάληψης υποχρέωσης
Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Συµβάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ιακηρύξεις διαγωνισµών προµηθειών-υπηρεσιών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης
Αποφάσεις κατακύρωσης-ανάθεσης αναδόχων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης
Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης / Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Συµβάσεις Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ιακηρύξεις διαγωνισµών προµηθειών-υπηρεσιών Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης
http://www.eprocurement.gov.gr
Πρωτογενή αιτήματα προμηθειών, έργων, υπηρεσιών και μελετών
Προκηρύξεις προμηθειών, έργων, υπηρεσιών και μελετών
Συμβάσεις προμηθειών, έργων, υπηρεσιών και μελετών
Εντολές πληρωμών προμηθειών, έργων, υπηρεσιών και μελετών

γ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που θα διατεθούν µε επιβολή όρων µέσω αδειοδότησης ή τελών, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 9 του Ν. 4305/2014
Τµήµα Προµηθειών
διακηρύξεις διαγωνισμών προµηθειών-υπηρεσιών-εργασιών

δ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 4305/2014 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Ληξιαρχικές Πράξεις
Εκθέσεις
Αλλαγή Επωνύμου
Εξελληνισμός Επωνύμου
Οικογενειακές μερίδες
Εκλογικοί κατάλογοι
Τέλεση Πολιτικών γάμων
Άδειες Γάμου
Δηλώσεις Πολιτογράφησης
Μητρώα Αρρένων

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Φάκελοι απασχολουμένων εν ενεργεία ή αποχωρήσαντες
Δικαστικά
Βεβαιώσεις
Προκηρύξεις – Προσλήψεις – Αποχωρήσεις
Πιστοποιητικά
Έλεγχος πτυχίων, βεβ/σεων & λοιπών δικαιολογητικών
Σ.Ε.Δ.Δ.( αλληλογραφία κ.λ.π.)
Κάρτες παρουσιών
Άδειες απουσιών
Μετατάξεις, αποσπάσεις
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
Καταστάσεις μισθοδοσίας, μητρώα κ.λ.π. έως 31/12/2012
Πειθαρχικά θέματα
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταγραφής στοιχείων προσωπικού
Ατομικά Δελτία Κατάταξης
Ηλεκτρονικά αρχεία προσωπικού
Πρωτόκολλο εγγράφων (εισερχομένων & εξερχομένων εγγράφων που αφορούν τον
Δήμο και τα Ν.Π.
• Αρχείο πρωτοκόλλου όλων των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού
Αποδεικτικά (επιδόσεως εγγράφων)

 

Tμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
Πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας
Βεβαιώσεις οικονομικής αδυναμίας
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κάρτες δικαιούχων κοινωνικού παντοπωλείου
Μητρώο ωφελουμένων κοινωνικού παντοπωλείου
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Αρχείο-μητρώο απόρων του Δήμου Ιεράπετρας
Μητρώο εξυπηρετουμένων
Κοινωνικές εκθέσεις
Έρευνες συνθηκών διαβίωσης
Κοινωνικές έρευνες σε εισαγγελικές εντολές
Κοινωνικές έρευνες για βιβλιάρια ανασφαλίστων πολιτών
Επίδομα για εφ’ άπαξ οικονομική ενίσχυση
Αποφάσεις για παροχή οικονομικού βοηθήματος
Κοινωνικές έρευνες για οικονομική ενίσχυση σε απόρους από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 202 του νόμου 3463/2006
Ατομικές ψυχολογικές και συμβουλευτικές συνεδρίες
Αποφάσεις για χορήγηση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας για δωρεάν μετακίνηση οικονομικά αδυνάτων πολιτών
Πρόγραμμα προστασίας αστέγων κατά την περίοδο του Χειμώνα
Διαμεσολάβηση και παραπομπές σε Κ.Ε.Π.Α., ασφαλιστικούς φορείς, δομές κοινωνικής προστασίας, Ψυχιατρικές δομές, νοσοκομεία κ.λ.π.

Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Μητρώο ΜΦΠΑΔ
Αρχείο εμβολιασμού υπαλλήλων του Δήμου.
Βιβλιάρια ανασφαλίστων
Αποφάσεις Κοινωνικής Προστασίας για έκδοση βιβλιαρίων ανασφαλίστων
Πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας
Πρακτικά επιτροπών για βιβλιάρια ανασφαλίστων
Μητρώο και αρχείο ανασφαλίστων πολιτών
Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εποπτεία και έλεγχος Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
Εποπτεία και έλεγχος Φιλανθρωπικών σωματείων
Αιτήσεις για Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού
Αιτήσεις Εκπαιδευομένων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας
Έντυπα μετακίνησης εκπαιδευτών- στελεχών και ατομικά στοιχεία εκπαιδευτών για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας
Έντυπα αξιολόγησης και πρακτικά συναντήσεων για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης δήμου Ιεράπετρας
Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων υπεύθυνης εκπαίδευσης και υπεύθυνης οργάνωσης για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας
Αρχείο Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
Αρχείο Φιλανθρωπικών σωματείων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1) Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής
Τήρηση αρχείων κτηνοτροφικών δηλώσεων
Καταστάσεις βοσκής
Έγγραφα Πολιτών και Δημοσίων Υπηρεσιών προς διεκπεραίωση
Βεβαιώσεις τριμελούς επιτροπής σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών
Πιστοποιητικά κατοχής αιγοπροβάτων και χοίρων
Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Άδειες καταστημάτων Υ.Ε.
Άδειες κιν/φων, θεάτρων. Κέντρων διασκέδασης
Άδειες μουσικών οργάνων
Άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Άδειες ΚΥΕ παροχής υπηρεσιών
Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών
Άδειες περιπτέρων
Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών
Διοικητικές κυρώσεις καταστημάτων
Έγγραφα Πολιτών και Δημοσίων Υπηρεσιών προς διεκπεραίωση
2) Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
Έγγραφα Πολιτών και Δημοσίων Υπηρεσιών προς διεκπεραίωση
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Βεβαιώσεις Χρήσεων Γης
Βεβαιώσεις Δήλωσης Ιδιοκτησίας σε Πράξη Εφαρμογής
Βεβαιώσεις εκτός Σχεδίου
Βεβαιώσεις Οικοδομησιμότητας
Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων
Βεβαιώσεις όρων δόμησης
Εκθέσεις Αυτοψίας
Ενστάσεις κατά Εκθέσεων Αυτοψίας και Προσφυγές κατά εντάξεων στις διατάξεις τουΝ.4178/13 προς το ΣΥΠΟΘΑ
Αναστολή Κυρώσεων & Αναστολή Είσπραξης βάσει των Άρθρων 24 και 25 τουΝ.4178/13
Συνδέσεις με δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ- ύδρευση)
Αποφάσεις Ανάκλησης Υπαγωγών στον Ν.4178/13
Αυτοψίες προκειμένου να εκδοθεί διοικητική πράξη μετά από υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4178/13
Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής
Εγκρίσεις εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας
Άδειες οικοδομικές –εγκρίσεις δόμησης , άδειες δομήσεις, αναθεωρήσεις οικ. αδειών,
κατεδάφισης, ενημερώσεις
Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας
Έγγραφες ενημερώσεις για οικοδομικές εργασίες (48η ενημέρωση)
Ανακλήσεις οικοδομικών αδειών – διοικητικών πράξεων
Ανασύσταση φακέλων οικοδομικών αδειών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
– Μισθοδοτικές καταστάσεις
– Αρχείο ΕΑΠ
– Αρχείο ΑΠΔ
– Βεβαιώσεις αποδοχών (αποδείξεις μισθοδοσίας, ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών,
– βεβαιώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και τραπεζικά ιδρύματα)
– Έγγραφα προς υπηρεσίες και προς τρίτους

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ –ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

– Δεσμεύσεις χορήγησης φορολογικής ενημερότητας
– Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλών
– Χρηματικοί κατάλογοι
– Αποδεικτικά επίδοσης χρηματικών καταλόγων
– Αρχείο οφειλετών- ατομικών ειδοποιήσεων
– Αποφάσεις επιβολής προστίμων

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr