Ο Δήμος μας θέτει σε διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ». Σχετική ανάρτηση έχει γίνει στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και έχει πάρει τον κωδικό 20DIAB000008229. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις παρατηρήσεις τους μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ αλλά και απευθείας μέσω του στο mail el.dragasakis@ierapetra.gov.gr για διάστημα 15 ημερών.