ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  31/03/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ :” Δήμος ή κοινότητα, νοείται και ο σύνδεσμος, το δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα, το δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το τοπικό συμβούλιο.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν.3463/2006: “1. Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών  τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την  επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α΄)  και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α΄).”
  6. Tις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.3 του ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρεις δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν, τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον νομάρχη εκ των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 [1] του παρόντος κανονισμού. Για προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων ECU στην παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προμήθειας. Εάν ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε αυτοί υποδεικνύονται από το νομάρχη εκ των υπαλλήλων των φορέων που αναφέρονται ανωτέρω. Σε συνδυασμό των 4,5 και 6,  προκύπτει ότι στα δημοτικά ΝΠΔΔ, που δεν υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης των απαραίτητων επιτροπών, το ΝΠΔΔ πρέπει να απευθύνει αίτημα προς το Δήμαρχο να του υποδείξει υπαλλήλους, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις.
  7. Το με αριθμ. 103/21-03-2016 αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας».
  8. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Τρίτη 05/04/2016, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές Παραλαβής των προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», όπως αναλύονται παρακάτω:

      Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Α. Προμήθειες Μηχανοργάνωσης

02.10.70.7134.02 Προμήθεια λογισμικού (Software) ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Β. Προμήθειες Λοιπού Εξοπλισμού

02.10.70.7135.04 Προμήθεια Φανού
02.10.70.7135.06 Προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση πρόληψη και καταστολή της ρύπανσης στους λιμένες δικαιοδοσίας ΔΛΤΙ
02.10.70.7135.11 Προμήθεια συστημάτων σκίασης

Η Συντάξασα Φωτεινή Ατζαράκη  
Η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού Μαρία Πετράκη 
Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρίνα Φανουράκη