ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 16/05/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 19/05/2016, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών:

Για τα είδη που  απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Α. Προμήθειες Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού – Υπηρεσίας  πρασίνου – Λοιπών Υπηρεσιών

02.20.6265.01Επισκευή εξοπλισμού καθαριότητας Ν. Χρυσής
02.20.7135.07Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων Ν.Χρυσής
02.35.7322.01Προμήθεια φυτών
02.35.7322.02Βελτίωση χώρων πρασίνου
02.70.6117.02Φροντίδα αδέσποτων ζώων
02.50.7132.02Προμήθεια αυτοκινήτου Δημοτικής Αστυνομίας

Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Β. Προμήθειες Υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης

02.20.7326.03Ολοκλήρωση αποκατάσταση δικτύων άρδευσης πρασίνου ΧΑΔΑ
02.25.6262.14Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού
02.25.6662.21Συντήρηση υποθαλάσσιου αγωγού βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Μύρτου
02.25.6662.25Προμήθεια φίλτρων για υδρόμετρα άρδευσης
02.25.6662.26Συντήρηση υδροληψιών (κολεκτέρ) δικτύων άρδευσης
02.25.7312.02Αποκατάσταση περίφραξης κεντρικού υδραγωγείου Ιεράπετρας
02.25.7312.12Βελτίωση αποχετευτικού δικτύου Κάτω Χωριού
02.25.7336.06Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης.

Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Γ. Προμήθειες Τεχνικών Υπηρεσιών – Συντήρηση Η/Μ

02.10.6265.04Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
02.10.7135.03Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου.
02.10.7311.03Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων
02.10.7331.01Συντήρηση αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών).
02.10.7331.02Συντήρηση αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια υλικών).
02.20.7325.02Αποκατάσταση Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Κύπρου και στην οδό Μεταξάκη
02.20.7325.03Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού στο Μακρύ Γιαλό
02.20.7335.02Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
02.25.6662.24Συντήρηση Η/Ζ και υποσταθμού μέσης τάσης ρεύματος στον Β.Κ. Ιεράπετρας
02.30.7322.01Ανάπλαση παιδικών χαρών
02.30.7322.02Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων
02.30.7322.03Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Γρά- Λυγιάς
02.30.7323.06Διαμόρφωση τμήματος δημοτικής οδού στο Μύρτος
02.30.7326.01Σιδηροκατασκευές (προμήθεια υλικών)
02.30.7333.01Συντήρηση αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών)

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.ierapetra.gov.gr)

Η Συντάξασα Φωτεινή Ατζαράκη

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Μαρίνα Φανουράκη