ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  18/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Τετάρτη 24/02/2016, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών:

Για τα είδη που  απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Α. Προμήθειες Υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης

02.25.6662.04 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού (Η/Μ) για συντήρηση διυλιστηρίων
02.25.6662.06 Προμήθεια υδρομετρητών

Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Β. Προμήθειες Τεχνικών Υπηρεσιών – Συντήρηση Η/Μ

02.30.7131.01 Προμήθεια μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας
02.70.7311.08 Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δ.Σ. Κάτω Χωριού 

Η Συντάξασα Φωτεινή Ατζαράκη

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών Μαρία Πετράκη

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Εμμανουήλ Φραγκούλης