ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  20/01/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 25/01/2016, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών:

Για τα είδη που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

  1. Προμήθειες γενικές διοικητικών υπηρεσιών
02.00.6431.04Τουριστική προβολή του Δήμου
02.00.6432.01Δαπάνες εκθέσεων για την προβολή τοπικών δραστηριοτήτων
02.00.6432.02Δαπάνες εκθέσεων για Τουριστική προβολή του Δήμου
02.00.6442Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων
02.00.6443Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
02.10.6612Προμήθεια γραφικής ύλης
02.10.6615.02Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών
02.10.6691Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων
02.25.6613.01Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
02.25.6613.02Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.
02.25.6613.03Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων άρδευσης  Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Β. Προμήθειες Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού – Υπηρεσίας  πρασίνου – Λοιπών Υπηρεσιών

02.00.6495.01Εμβολιασμός υπαλλήλων
02.10.6634Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
02.10.6699.01Προμήθεια εργαλείων πρασίνου
02.15.6631.01Προμήθεια υγειονομικού υλικού
02.20.6633Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)
02.20.6635Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
 02.20.6662.02Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
02.20.7135.02Προμήθεια Ξύλινων κατασκευών στη Ν. Χρυσή
 02.20.7135.04Προμήθεια κάδων απορριμμάτων νήσου Χρυσής
02.20.7135.05Προμήθεια W.C. Ν. Χρυσής
02.20.7326.02Διαμόρφωση χώρου προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων Ν. Χρυσής
02.20.7335.03Προμήθεια εξοπλισμού για καθαριότητα Ν. Χρυσή
 02.20.7335.04Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού
 02.35.6662.01Προμήθεια υλικών συντ/σης χώρων  πρασίνου
 02.35.6693.01Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους
 02.35.6699.01Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου
02.70.6631Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
 02.70.6632.01Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού
 02.70.6699.01Προμήθεια ζωοτροφών για την εφαρμογή του Ν. 4056/2012 «Διαχείριση  ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή).

Για τα είδη που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Γ. Προμήθειες ένδυσης –προστασίας και λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού

02.15.6061.01Παροχές ένδυσης(ένδυση εργατοτεχνικού κ΄ ένστολου προσωπικού)
02.15.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος
02.15.6481.01Προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου
02.20.6061.01Παροχές ένδυσης(ένδυση εργατοτεχνικού κ΄ ένστολου προσωπικού)
02.20.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) – Προμήθεια γάλακτος
02.25.6061.01Παροχές ένδυσης(ένδυση εργατοτεχνικού κ΄ ένστολου προσωπικού)
02.25.6061.05Παροχές ένδυσης(ένδυση εργατοτεχνικού κ΄ένστολου προσωπικού) Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.(υπηρεσίες άρδευσης)
02.25.6063.01Λοιπές παροχές σε είδος -προμήθεια γάλακτος
02.25.6063.03Λοιπές παροχές σε είδος -προμήθεια γάλακτος Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.(υπηρεσία άρδευσης)
02.25.6063.04Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων στο βιολογικό καθαρισμό
02.30.6061.01Παροχές ένδυσης(ένδυση εργατοτεχνικού κ΄ ένστολου προσωπικού)
02.30.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) γάλακτος
02.50.6061.01Παροχές ένδυσης  Δημοτικής Αστυνομίας (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
02.70.6061.01Παροχές ένδυσης(ένδυση εργατοτεχνικού κ΄ ένστολου προσωπικού)
02.70.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) προμήθεια γάλακτος

Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Δ. Προμήθειες Μηχανοργάνωσης

02.10.6613.01Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού
02.10.6613.02Προμήθεια ανακυκλωμένων μελανιών
02.10.6672.01Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ)
02.10.7133.05Επέκταση ασύρματου δικτύου internet Δήμου
02.10.7134.01Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφών ειδών
02.10.7134.02Προμήθεια εφαρμογών –προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικά)

Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Ε. Προμήθειες Υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης

02.25.6213.01Πληρωμή νερού για αγορά άρδευσης
02.25.6213.02Πληρωμή ΤΟΕΒ Σχοινοκαψάλων για αγορά νερού ύδρευσης
02.25.6213.03Πληρωμή ΤΟΕΒ Σχοινοκαψάλων για αγορά νερού άρδευσης Δημοτικής ενότητας Μ.Γ.
02.25.6213.04Πληρωμή ΤΟΕΒ Κουτσουρά για αγορά νερού άρδευσης Δημοτικής ενότητας Μ.Γ.
02.25.6262.11Καθαρισμός δεξαμενών άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.
02.25.6262.12Συντήρηση πηγών άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.
02.25.6262.13Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων για συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.
02.25.6264.06Συντήρηση υπερκατασκευής αποφρακτικού μηχανήματος αποχέτευσης
02.25.6633.01Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) για ύδρευση
02.25.6633.02Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) υδροχλωρικού οξέος για άρδευση
02.25.6633.03Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)για ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.
02.25.6633.04Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)για άρδευση Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.
02.25.6635.01Προμήθεια χημικών υλικών και πολυηλεκτρολυτών (Π/Υ) βιολογικών καθαρισμών
02.25.6662.01Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για συντήρηση διυλιστηρίων
02.25.6662.02Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου βιολογικών καθαρισμών και ποιότητας υδάτων
02.25.6662.05Προμήθεια ηλεκτρονικών υλικών συντήρησης βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων
02.25.6662.08Προμήθεια υλικών για την επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης
02.25.6662.09Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Ιεράπετρας (Προμήθεια υλικών)
02.25.6662.11Προμήθεια μηχανισμών για συντήρηση υδρομέτρων ύδρευσης
02.25.6662.13Προμήθεια υδρομετρητών
02.25.6662.14Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων άρδευσης για συντήρηση δικτύων
02.25.6662.17Συντήρηση  και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης και βιολογικών καθαρισμών  Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού).
02.25.6662.18Συντήρηση  και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων άρδευσης   Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού).
02.25.6662.20Συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού)
02.25.6662.22Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Προμήθεια υλικών)
02.25.6662.23Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Προμήθεια υλικών)
02.25.6672.01Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
02.25.6672.03Προμήθεια ανταλλακτικών  βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων
02.25.6672.04Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση μηχανημάτων συνεργείων ύδρευσης-αποχέτευσης
02.25.6682.01Προμήθεια αναλώσιμων συνεργείων ύδρευσης αποχέτευσης
02.25.6699.01Προμήθεια εργαλείων συνεργείων ύδρευσης – αποχέτευσης
02.25.6699.02Προμήθεια αναλώσιμων μηχανουργείου βιολογικού καθαρισμού
02.25.6699.03Προμήθεια υλικών σφράγισης και ασφάλισης υδρομέτρων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.
02.25.7131.02Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων
02.25.7312.03Προμήθεια σωλήνων για βελτίωση άρδευσης Τ.Κ. Μουρνιών

Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

ΣΤ. Προμήθειες Τεχνικών Υπηρεσιών – Συντήρηση Η/Μ

02.10.6261.03Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων  Δημοτικών κτιρίων
02.10.6673.02Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού
02.10.6699.01Προμήθεια υλικών συντήρησης μόνιμων εγκαταστάσεων
02.15.6662.02Συντήρηση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
02.15.6673.01Ανταλλακτικά για συντήρηση και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού αθλητικών χώρων
02.30.6682.01Προμήθεια αναλώσιμων συνεργείου Τεχνικής Υπηρεσίας
02.30.6682.02Προμήθεια καυσίμων αερίων (οξυγόνο κ.λ.π.)
02.30.6699.01Προμήθεια εργαλείων συνεργείων Τεχνικής Υπηρεσίας
02.30.6699.04Προμήθεια εργαλείων καθαρισμού και αποψίλωσης – Πυροπροστασία 2016
02.30.7333.15Πολιτική προστασία – Πυροπροστασία 2016 – Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων.
02.70.7135.01Προμήθεια συστημάτων ενεργητικής πυρασφάλειας

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.ierapetra.gov.gr)

Η Συντάξασα Φωτεινή Ατζαράκη

Η Προϊσταμένη  Τμήματος Προμηθειών Μαρία Πετράκη

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρίνα Φανουράκη